Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej - Zarząd do Spraw Cudzoziemców -

Nawigacja

Zarząd do Spraw Cudzoziemców

Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
13.05.2008

Dyrektor ppłk SG Paweł Hołoweńko
Adres
"Wynalazek Tower"
 
ul. Wynalazek 4 
 
02-677 Warszawa
Telefon +48 22 500 42 37
Fax +48 22 500 47 77

+48 22 500 47 78
E-mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl
Opis

 

Do głównych zadań Zarządu do Spraw Cudzoziemców należy w szczególności:

 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z powrotami przymusowymi cudzoziemców.
 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z przekazaniami cudzoziemców w trybie rozporządzenia Dublin III oraz powrotami dobrowolnymi.
 • Nadzorowanie funkcjonowania strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.
 • Współpraca z Centralnym Organem wizowym (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców).
 • Nadzór nad prowadzeniem przez jednostki organizacyjne SG czynności administracyjnych wobec cudzoziemców.
 • Prowadzenie postępowań odwoławczych od niektórych decyzji organów Straży Granicznej (w szczególności od decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP, określeniu wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, nałożeniu kary na przewoźnika, cofnięciu lub unieważnieniu wizy).
 • Nadzór nad zadaniami realizowanymi w związku z zapewnianiem dostępu cudzoziemcom do procedury uchodźczej.
 • Przygotowywanie stanowisk do skarg złożonych przez cudzoziemców przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
 • Współpraca z organami i agencjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
 • Współpraca z UNHCR i organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z władzami Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie wymiany informacji graniczno – migracyjnych związanych z bezpieczeństwem granic i legalizacją pobytu.
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zagranicznych w celu wykonywania działań administracyjnych wobec cudzoziemców.
 • Przygotowywanie cyklicznych oraz okresowych materiałów statystycznych, informacyjnych i analitycznych w obszarze nielegalnej migracji w szczególności w zakresie ruchów migracyjnych cudzoziemców na terytorium RP a także powrotów cudzoziemców z terytorium RP.
 • Opracowywanie rozwiązań teleinformatycznych w zakresie usprawniania realizacji czynności wykonywanych wobec cudzoziemców przez organy Straży Granicznej.
 • Wdrażanie na gruncie krajowym założeń Europejskiego systemu Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż (ETIAS).
 • Realizacja w trybie całodobowym zadań i uprawnień dotyczących zarządzania i obsługi wpisu dotyczącego powrotu (art. 3) Systemu Informacyjnego Schengen.

 

 

do góry