Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

 

Komenda Główna Straży Granicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Komendy Głównej Straży Granicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2019-05-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kpt. SG Miranda WAWRO, adres e-mail miranda.wawro@strazgraniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 225004157 lub 797337074. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Komendy Głównej Straży Granicznej na terenie zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, dzielnica Mokotów, Al. Niepodległości 100, obiekt dostępny w godzinach urzędowania.

Obiekt administracyjny o złożonej bryle. Budynek główny równoległy do Al. Niepodległości (osiem kondygnacji nadziemnych, częściowo jedna podziemna), dwa skrzydła boczne (pięć kondygnacji nadziemnych) od ulicy Odolańskiej i ulicy Wiktorskiej oraz budynek na planie półkola (trzy kondygnacje nadziemne). Biuro przepustek znajduje się od strony ul. Wiktorskiej.

Brak dostępu do wejścia głównego – przed wejściem próg, wewnątrz pomieszczenia biura przepustek różnica wysokości poziomów i urządzenia kontroli ruchu osobowego, dalej schody zewnętrzne i schody wewnętrzne bez podnośników lub platform.

Wejście na teren komendy następuje za okazaniem dokumentu tożsamości. Osoby wchodzące do obiektów KGSG jako interesanci są nadzorowane przez wyznaczonych pracowników. Osoba nadzorująca doprowadza do pomieszczenia dla załatwienia sprawy oraz odprowadza do biura przepustek.

Aktualnie w związku z trwającymi robotami budowlanymi w budynku występują tymczasowe utrudnienia w zakresie dostępności architektonicznej.

2. Platforma schodowa oraz dźwig osobowy umożliwia przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje poza kondygnacją podziemną. W budynku znajdują się odpowiednie dostosowane sanitariaty. W związku z trwającymi robotami budowlanymi dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych jest tymczasowo ograniczona.

3. Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach poprzez występującą pochylnię zewnętrzną i wewnętrzną przy wejściu od strony terenu wewnętrznego. Przy bramie wjazdowej od strony ul. Wiktorskiej znajduje się domofon z informacją dla osób niepełnosprawnych oraz do bezpośredniego kontaktu z kierownikiem ochrony.

Pracownik biura przepustek udziela informacji interesantom, na terenie obiektu towarzyszy im również osoba nadzorująca.

W obiekcie brak: pętli indukcyjnych, systemów FM, IR, Bluetooth.

4. Brak oznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na zewnątrz terenu zamkniętego w bezpośrednim pobliżu biura przepustek. Najbliższe stanowiska postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w zatoce postojowej przy ul. Al. Niepodległości na wysokości budynku 92/98.

Na terenie parkingu wewnętrznego KGSG nie ma miejsc postojowych wyznaczonych tylko dla osób niepełnosprawnych, osoby z wizytą poruszające się pojazdem są kierowane na dostępne miejsca parkingowe.

5. Wstęp z psem asystującym jest możliwy.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Możliwy jest kontakt za pomocą osoby przybranej w charakterze tłumacza-przewodnika. Istnieje możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych). W tym celu należy zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

- brak aplikacji mobilnych

do góry