Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Spraw Międzynarodowych -

Nawigacja

Biuro Spraw Międzynarodowych

Biuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
14.05.2008

Dyrektor ppłk SG Sebastian Żakowiecki
Adres

al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

Telefon +48 22 500 4038
Fax +48 22 500 4761
E-mail bsm.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Biuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za:

1. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz jego obsługi w tym zakresie, w tym m.in.:

 • reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej, z jego polecenia lub upoważnienia, w kontaktach z partnerami zagranicznymi, organami Unii Europejskiej, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, organami administracji państwowej, innymi właściwymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi,
 • utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami podmiotów wymienionych w lit. a, w tym z oficerami łącznikowymi organów ochrony granicy innych państw w Polsce,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z oficerami łącznikowymi Straży Granicznej oddelegowanymi za granicę i sprawowanie merytorycznego nadzoru nad ich działalnością.

2. Koordynowanie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Straż Graniczną, a także wypracowywanie propozycji co do kierunków takiej współpracy zgodnie m.in. z założeniami polityki międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji.

3. Organizowanie udziału sił i środków Straży Granicznej w operacjach międzynarodowych prowadzonych pod auspicjami Europejskiej Agencji Straży Granicznej  i Przybrzeżnej (Frontex) oraz realizowanych w oparciu o dwustronne i wielostronne porozumienia.

4. Zapewnienie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom wsparcia informacyjnego w procesie decyzyjnym, w tym niezbędnego do właściwego określania celów polityki i współpracy międzynarodowej Straży Granicznej.

5. Koordynowanie działań Straży Granicznej i bezpośredni udział w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Strazy Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624, w tym m.in. w zakresie: 

 • zapewnienia wymaganej liczby funkcjonariuszy do składu rezerwy szybkiego reagowania Agencji Frontex,
 • zapewnienia wkładu do rezerwy wyposażenia technicznego Agencji Frontex.

W skład Biura Spraw Międzynarodowych KGSG wchodzi:

 1. Kierownictwo,
 2. Zespół Stanowisk Samodzielnych,
 3. Wydział I Koordynacji Działań Międzynarodowych
 4. Wydział III Współpracy Europejskiej,
 5. Wydział IV Współpracy Międzynarodowej,
 6. Wydział VI Organizacyjny
do góry