Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Ochrony Informacji -

Nawigacja

Biuro Ochrony Informacji

Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
13.05.2008

Dyrektor płk SG Krzysztof Dziedzic
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 4035
Fax +48 22 500 4755
E-mail boi.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Biuro realizuje zadania w zakresie:

 • zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
 • nadzoru i kontroli nad realizacją w Straży Granicznej zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
 • przeprowadzania zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby albo pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Komendy Głównej Straży Granicznej,
 • określania potrzeb i wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych służących do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych; monitorowania planowania, wdrażania i eksploatacji zabezpieczeń; koordynowania działań zmierzających do akredytacji systemów i sieci teleinformatycznych; administrowania materiałami kryptograficznymi do urządzeń i narzędzi kryptograficznych wchodzących w skład systemów i sieci teleinformatycznych,
 • zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, dane osobowe oraz inne informacje prawnie chronione,
 • przeprowadzania kontroli oraz audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • opracowywania, wdrażania i aktualizowania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży  Granicznej oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
 • opiniowania dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Straży Granicznej, na etapie ich planowania, projektowania i wdrażania oraz udzielania w tym zakresie niezbędnej pomocy,
 • definiowania wymagań w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i kontrola realizacji tych wymagań,
 • opiniowania spraw związanych z udostępnianiem informacji niejawnych,
 • prowadzenia kancelarii tajnej Komendy Głównej oraz kancelarii tajnej międzynarodowej Straży Granicznej w zakresie dokumentów klasyfikowanych NATO i UE,
 • realizacji zadań Archiwum Straży Granicznej w zakresie: przejmowania i gromadzenia dokumentacji jednostek organizacyjnych Straży Granicznej; sprawowania merytorycznego nadzoru nad zasobem archiwalnym, postępowaniem z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną; udzielania informacji o zasobie archiwalnym i jego popularyzowanie; udostępniania informacji dla potrzeb służbowych i naukowo-badawczych, wydawania uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
 • szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie ochrony informacji niejawnych, obiegu i archiwizowania materiałów niejawnych, klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia,
 • opiniowania spraw dotyczących udostępnienia materiałów Straży Granicznej do celów naukowych i badawczych oraz udostępnienia informacji publicznej,
 • realizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej zadań związanych z ochroną danych osobowych; prowadzenia wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej; prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej; kontrolowania zakresu przedmiotowego i podmiotowego danych osobowych.

W skład Biura Ochrony Informacji wchodzą:

 • Kierownictwo,
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych,
 • Archiwum Straży Granicznej,
 • Wydział Postępowań Sprawdzających Kontroli, Analiz i Szkoleń,
 • Wydział Administracji i Ochrony Obiektów,
 • Wydział Ochrony Dokumentacji,
 • Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych.
do góry