Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Finansów -

Nawigacja

Biuro Finansów

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
16.05.2008 Wersje dokumentu

Dyrektor mjr SG Waldemar Sujeta
Adres ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Telefon +48 22 500 4429
Fax +48 22 500 4755
E-mail bf.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Zadania realizowane przez Biuro Finansów KGSG

Biuro Finansów jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialną za przygotowanie i realizację budżetu Straży Granicznej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zorganizowanie i prowadzenie zgodnej z przepisami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie właściwości Biura.

Biuro jest powołane do:

 1. sprawowania funkcji ekonomiczno-finansowych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
 2. inicjowania rozwiązań i przygotowywania odpowiednich projektów aktów normatywnych w zakresie uposażeń, płac i innych należności;
 3. przygotowania analiz, sprawozdań i informacji o działalności finansowo-gospodarczej;
 4. prowadzenia spraw odszkodowawczych będących w zakresie właściwości Biura;
 5. realizacji i nadzoru, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej, nad wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, przyznanych Straży Granicznej;
 6. przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w procedurach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

W skład Biura wchodzą:

 • Kierownictwo;
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych;
 • Wydział Budżetu;
 • Wydział Środków Zagranicznych;
 • Wydział Rachunkowości;
 • Wydział Płac;
 • Wydział Ekonomiczny;
 • Zamówienia Publiczne.
do góry