Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej - Audyt Wewnętrzny -

Nawigacja

Audyt Wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
01.07.2016

Kierownik Beata Zięba
Adres

ul. Podchorążych 38

00-463 Warszawa

Telefon

+48 22 500 4331

+48 22 500 4332

Fax +48 22 500 4716
E-mail aw.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Audyt Wewnętrzny jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do prowadzania audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w celu wspierania Komendanta Głównego Straży Granicznej w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506), a także z uwzględnieniem „Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, stanowiących załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28).


Szczegółowy zakres zadań, struktura wewnętrzna oraz zakres obowiązków i uprawnień kierownika komórki Audytu Wewnętrznego określone zostały w regulaminie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 46, z późn. zm.).

do góry