Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „ Warsztaty w zakresie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„ Warsztaty w zakresie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”.

Mariusz Dąbrowski
30.11.2016

W dniach 28 – 30.11.2016 r., w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyły się „Warsztaty w zakresie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”.

Warsztaty skierowane były do funkcjonariuszy SG pełniących służbę w placówkach SG wykonujących zadania związane z kontrolą legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń oraz omówienie problemów napotykanych podczas przeprowadzanych kontroli legalności zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat. Warsztaty wiedzą merytoryczną wsparli eksperci zewnętrzni. W trakcie warsztatów omówiono m.in. następujące tematy:

1.Zezwolenia pobytowe uprawniające do wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP /w tym zatrudnienie w agencji pracy tymczasowej.

2.Możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemca bez konieczności  uzyskania nowego zezwolenia na pracę/zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt

   i pracę.

3.Praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, w szczególności określenie wysokości wynagrodzenia.

4.Zasady prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemców pochodzących z kraju trzeciego oraz obywateli UE. 

5.Funkcjonowanie i zakres działania agencji pracy tymczasowej, z uwzględnieniem trybu postępowania wobec cudzoziemców zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej zarejestrowanej za granicą

   ujawnionych podczas kontroli na terytorium RP.

6.Delegowanie pracowników w myśl Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

               7.Zjawisko powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców w świetle doświadczeń polskiego sądownictwa.

W przedmiotowych warsztatach udział wzięli przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Urzędów Wojewódzkich, a także funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego,  Nadodrzańskiego, Morskiego,  Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego i Karpackiego OSG. Warsztaty współfinansowane były w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego z projektu 26/NMF PL15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

do góry