Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wykaz mienia przeznaczonego do zbycia - Ogłoszenia o zbyciu mienia -

Nawigacja

Ogłoszenia o zbyciu mienia

Wykaz mienia przeznaczonego do zbycia

15.04.2008

 
Zgodnie z §6 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761) informacje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość jednostkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Granicznej.

Link do strony Dziennika Ustaw Nr 114 z 2010 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji: [ tutaj ]

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Straży Granicznej: [ tutaj ]

Link do pobrania wykazu mienia uznanego za zbędne w Wydziale Ewidencji i i Serwisu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej: [ tutaj ]


Linki do stron Oddziałów Straży Granicznej, zawierających publikacje wykazów składników majątku ruchomego zbędnego i zużytego:

 

do góry