Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Prawo - Handel ludźmi -

Nawigacja

Handel ludźmi

Prawo

12.01.2010

PRAWO


Od dnia 08.09.2010 r. obowiązuje  definicja handlu ludźmi, wprowadzona do polskiego kodeksu karnego.
I tak, zgodnie z § 22 art. 115 kk, dodanym ustawą z dnia 20.05.2010r. Dz.U. Nr 98 poz. 926:
„Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6”.
Handel ludźmi jest zbrodnią, to jest przestępstwem o najwyższym ciężarze gatunkowym, umiejscowioną w Rozdziale XXIII kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko wolności”

Art. 189 a §  1 kk Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2 kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Z kolei uprawianie handlu niewolnikami jest także zbrodnią, umiejscowioną w przepisach wprowadzających kodeks karny.
Art. 8 przepisów wprowadzających kodeks karny (Dz.U. z 02.08.1997r. Nr 88 poz.554)
Kto powoduje oddanie innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawia handel niewolnikami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

do góry