Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przydatne linki - Handel ludźmi -

Nawigacja

Handel ludźmi

Przydatne linki

12.01.2010

Portal o przeciwdziałaniu handlu ludźmi
www.handelludzmi.eu


Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada
www.strada.org.pl

 

Stowarzyszenie PoMOC
www.po-moc.pl

 

Fundacja Dzieci Niczyje
www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
www.msw.gov.pl

 

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW
www.ipsir.uw.edu.pl/informacje_o_instytucie/katedry_i_zaklady/katedra_kryminologii_i_polityki_kryminalnej/osrodek_badan_handlu_ludzmi

 

Rada Europy
www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp

 

Komisja Europejska
www.ec.europa.eu/anti-trafficking/

 

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside

 

 OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights
www.osce.org/odihr
 
OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dot. handlu ludźmi
www.legislationline.org
 
Europa – Portal Unii Europejskiej Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne
europa.eu.int/pol/justice
 
United Nations Office on Drugs and Crime
www.unodc.org/unodc
 
International Organisation for Migration
www.iom.int
 
Międzynarodowa Organizacja Pracy
www.ilo.org 

do góry