Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Realizacja zadań sfinansowanych z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. - Biuro Łączności i Informatyki -

Nawigacja

Biuro Łączności i Informatyki

Realizacja zadań sfinansowanych z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

07.03.2023

Nazwa programu: „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Nazwa zadania: Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG

Wartość zadania: 42 200 000 zł

Opis zadania:

Kluczowym elementem, bezpośrednio wpływającym na poprawne wykonywanie zadań Straży Granicznej, jest bezpieczeństwo technologiczne. Wynika to ze specyfiki współczesnych standardów w zakresie ochrony granicy państwa, potrzeby weryfikacji tożsamości przemieszczjących się transgranicznie osób, a przede wszystkim konieczności szybkiego dostępu do baz danych. Cała platforma teleinformatyczna SG obejmuje między innymi: kilkanaście tysięcy komputerów oraz kilkaset serwerów, macierzy, urządzeń do przechowywania kopii zapasowych i innego typu sprzętu umiejscowionych w Centralnym Węźle Teleinformatycznym SG, w ośrodkach zapasowych i we wszystkich jednostkach organizacyjnych SG. Z kolei ogromna większość z tych urządzeń wykorzystuje systemy operacyjne, bazodanowe, wirtualizacyjne i oprogramowanie użytkowe niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Do utrzymania parametrów zarówno dostępnościowych jak i wydajnościowych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego konieczne jest posiadanie praw dostępu do najnowszych wersji oprogramowania dla całej platformy teleinformatycznej - zarówno dla stacji klienckich (Windows Enterprise, SCOM, ECM) jak i serwerów (CIS, SQL Server, oprogramowanie wirtualizacyjne i backup’owe). W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano więc zakup i odnowienie wsparcia ww. oprogramowania, komponentów systemu PKI, urządzeń końcowych do platformy teleinformatycznej SG oraz utrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami SG, jak również zabezpieczenie gwarancji i wsparcia inżynierskiego niezbędnych do zapewnienia i utrzymania wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury dla funkcjonowania kluczowych systemów teleinformatycznych SG.

 

Nazwa zadania: Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG

Wartość zadania: 6 500 000 zł

Opis zadania:

Straż Graniczna eksploatuje system telekomunikacyjny zbudowany w większości w oparciu o sprzęt
i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowane urządzenia m.in. przełączniki sieciowe, routery, firewalle umożliwiają przenoszenie wszelkiego rodzaju usług typu dane, głos, wideo w oparciu o protokół IP oraz implementację mechanizmów bezpieczeństwa. System telekomunikacyjny SG jest niezbędny dla funkcjonowania kluczowych dla Straży Granicznej systemów aplikacyjnych, w tym SIS/VIS, CBD SG - systemu odpraw granicznych ZSE 6, Entry/Exit System, EUROSUR, Systemu Wspomagania Kierowania (SWK) służb dyżurnych, poczty elektronicznej, telefonii IP, systemów wideokonferencyjnych. Wszystkie jednostki organizacyjne Straży Granicznej połączone są hierarchicznie siecią WAN. Głównym punktem systemu jest Centralny Węzeł Teleinformatyczny w Warszawie, w którym koncentruje się cały ruch z WAN, znajdują się też punkty styków z innymi sieciami, Centrum Przetwarzania Danych, Centralny Węzeł Głosowy oraz Centrum Zarządzania Siecią Teleinformatyczną. W sumie systemem objętych jest ponad 170 lokalizacji i eksploatowanych jest kilkanaście tysięcy urządzeń. W związku z koniecznością zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa omawianego systemu, w którym przebiega komunikacja kluczowych systemów informatycznych SG oraz zachowania wysokiej dostępności sieci w celu umożliwienia bezprzerwowej komunikacji z systemami dla kontroli granicznej, w ramach przedmiotowego projektu zakupiono sprzęt sieciowy oraz urządzenia końcowe do systemu telekomunikacyjnego SG. Realizacja projektu umożliwiła przede wszystkim zwiększenie funkcjonalności oraz zapewnienie ciągłości działania systemu telekomunikacyjnego SG oraz zapewniła sprawny dostęp użytkownikom do centralnych systemów informatycznych Straży Granicznej i wdrażanego oprogramowania.

 

 

Nazwa zadania: Rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa

Wartość zadania: 6 000 000 zł

Opis zadania:

W obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego Straż Graniczna buduje i eksploatuje szereg niejawnych sieci oraz systemów teleinformatycznych, w tym między innymi Centralny System Przetwarzania Informacji Niejawnych, mający objąć swoim zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne SG, oraz Zintegrowany System Monitorowania, Reagowania i Ochrony przed incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego KORUND. W odpowiedzi na rosnącą skalę zagrożeń w obszarze cyberprzestrzeni zrealizowano więc inwestycje w obszarze nie tylko wymiany przestarzałego technologicznie sprzętu, co bezpośrednio przyczyniło się do podniesienia poziomu niezawodności i zapewnienia ciągłości działania ww. systemów oraz do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznych zasobów infrastruktury Straży Granicznej.

do góry