Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka z okazji 25-lecia Straży Granicznej - Rzymskokatolickie -

Nawigacja

Rzymskokatolickie

Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka z okazji 25-lecia Straży Granicznej

Maciej Pietraszczyk
20.05.2016

Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas Mszy św. w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu (fragment)

(…)
Panie Komendancie Główny,
Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy Straży Granicznej.

Jubileusz 25-lecia istnienia Straży Granicznej jest okazją, aby dostrzec Waszą codzienną, ofiarną służbę i uznać zasługi dla bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. Powierzona wam została ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu oraz kontrola ruchu granicznego w portach lotniczych. Od wejścia Polski do strefy Schengen strzeżecie także zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Obserwując z uwagą doniesienia z wielu europejskich granic możemy z dumą i uznaniem powiedzieć, że polska Straż Graniczna wzorowo wypełnia zadania postawione przez nasze państwo oraz te, które wypływają ze zobowiązań międzynarodowych. Zawsze jesteście gotowi wspierać podróżujących w godziwych celach, zaś stawiacie bariery tym, którzy mogą stanowić zagrożenie dla naszego kraju. Odwiedzając Morski Oddział Straży Granicznej i wiele placówek rozmieszczonych wzdłuż wschodniej granicy Polski, miałem możliwość przekonać się o tym osobiście.

Cieszę się, że na Wasz jubileusz zaprosiliście Jezusa i Jego Matkę. Jesteście bowiem pewni, że warunkiem rzetelnego wypełniania powierzonych Wam zadań jest troska o prawe sumienia. Tylko wówczas będziecie mogli oprzeć się wszelkim pokusom, wygrać walkę ze złem i konsekwentnie egzekwować obowiązujące prawo.

Święty papież Jan Paweł II powiedział, „sumienie jest (…) naszym wewnętrznym prze­wodnikiem i sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło – złem” (Skoczów 22.05.1995 r.). Człowiek o prawym su­mieniu stawia sobie wysokie wymagania. Anga­żuje się w budowanie wspólnego dobra w duchu prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Wciąż aktualne są słowa św. Jana Pawła II: „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”. To „dzisiaj!” – wciąż trwa. Pamiętajmy, że rozwój i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, szczęście każdego z nas, zależy przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie.

Kończąc, jeszcze raz pragnę przekazać wyrazy uznania i wdzięczności za podejmowanie codziennej służby w trosce o bezpieczne granice naszego kraju. Proszę Boga, abyście byli ludźmi o prawych sumieniach; abyście pozostali wierni złożonemu ślubowaniu.

 

Służcie z pasją i poświęceniem dla dobra Ojczyzny.

Niech Wam Bóg błogosławi.

 

bp gen. bryg. Józef Guzdek

Biskup Polowy Wojska Polskiego

[patrz: http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/693_21230.html

do góry