Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Akty Prawne Unii Europejskiej - Prawo Unii Europejskiej -

Nawigacja

Prawo Unii Europejskiej

Akty Prawne Unii Europejskiej

Urszula Wilińska
14.09.2016

Stan prawny na dzień 10 maja 2017 r.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (tekst jednolity)
zmieniony Rozporządzeniem PEiR (UE) 2016/1624

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1475150432401&uri=CELEX:02016R0399-20161006#E0010

 - zmienione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/458 z dnia 15 marca 2017 r.

 
w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1494499941334&uri=CELEX:32017R0458

 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624

 

3. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.

ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen
Mały Ruch Graniczny 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R1931-20120119

 

4. Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r.

- intensyfikacja współpracy transgranicznej

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0615&rid=4

 

5.Decyzja  Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r.

w sprawie wdrożenia dec. 615 w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1473078661936&uri=CELEX:32008D0616

 

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r.

ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR)

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1052&from=PL

do góry