Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców -

Nawigacja

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

10.01.2012

Sprawozdanie z realizacji działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców

 

PROGRAMY ROCZNE

2010-2013

 

 

 

 

                                                    

 

 

Działania realizowane i nadzorowane przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

 
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców powstał na mocy decyzji Rady 2000/596/WE z dnia 28 września 2000 roku. Była to pierwsza edycja Funduszu ustanowiona na lata 2000-2004, mająca na celu wspieranie państw członkowskich Unii Europejskiej w wysiłkach towarzyszących przyjmowaniu uchodźców i wysiedleńców oraz ponoszeniu wszelkich konsekwencji ich pobytu. Obok Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, fundusz służył realizacji idei jaką jest utworzenie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości otwartego dla osób, które zmuszone okolicznościami, zgodnie z prawem ubiegają się o ochronę w Unii Europejskiej. Mając na uwadze pozytywne doświadczenia zgromadzone podczas funkcjonowania pierwszej fazy funduszu oraz powiększający się dorobek w dziedzinie wspólnotowych aktów prawnych dotyczących azylu, Unia Europejska decyzją 2004/0032/WE wyraziła wolę kontynuowania Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców w latach 2005-2010. W roku 2007 decyzją 575/2007/EC Państwa Członkowskie wyraziły wolę kontynuowania Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców w latach 2008-2013. Straż Graniczna, przystąpiła do realizacji działań w ramach Funduszu z dniem 1.01.2010 r. opracowując i nadzorując kolejne projekty:

  • - projekt 1/10/2010/EFU „Poprawa infrastruktury związanej z przyjęciem, obsługą i pobytem cudzoziemców składających wnioski o status uchodźcy w obiektach SG” 01.01.2010 – 30.06.2012
  • - projekty 1/12/EFU oraz 8/14/EFU „Infrastruktura i procedury azylowe” – 1.01.2013 – 30.06.2015
  • - projekty 2/12/EFU oraz 9/14/EFU „Przyjmowanie na terytorium RP oraz przekazywanie do innych krajów UE osób ubiegających się lub korzystających z ochrony międzynarodowej” – 01.01.2013 – 30.06.2015

Budżet zaplanowany przez Straż Graniczną na działania w ramach Programów Rocznych 2010 – 2013 wyniósł 6 828 369,39 PLN. Straż Graniczna wykorzystała 5 874 808,17 PLN (86% zaplanowanego budżetu).


POPRAWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z PRZYJĘCIEM, OBSŁUGĄ I POBYTEM CUDZOZIEMCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O STATUS UCHODŹCY W OBIEKTACH SG


Wnioski o nadanie statusu uchodźcy są składane przez cudzoziemców za pośrednictwem Straży Granicznej, zarówno w placówkach na granicy zewnętrznej, w placówkach na terytorium RP, jak i w strzeżonych ośrodkach  i aresztach dla cudzoziemców. W sytuacji, gdy cudzoziemiec składa wniosek na granicy lub na terytorium RP i jednocześnie istnieją przesłanki jego zatrzymania, Straż Graniczna zatrzymuje cudzoziemca na wniosek Szefa Urzędu i na podstawie decyzji Sądu umieszcza go w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, gdzie oczekuje na rozpatrzenie wniosku. Z uwagi na możliwość poprawy warunków przyjmowania i pobytu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w obiektach SG, przygotowano projekt nr 1/10/2010/EFU. Dodatkowo realizowano działania związane z pomocą proceduralną oraz niezbędną pomocą medyczną dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium RP. W okresie 01.01.2010 r. – 30.06.2012 r. 2335 osób złożyło wniosek o nadanie statusu uchodźcy w ramach projektu. W ramach współfinansowania z EFU wykonano tłumaczenia dla 700 cudzoziemców. Z pomocy medycznej skorzystało 617 osób. W 10 obiektach Straży Granicznej  zmodernizowano wybrane pomieszczenia, służące przyjmowaniu, obsłudze i pobytowi cudzoziemców (w Bieszczadzkim OSG 3 budynki wchodzące w skład SOC, w Nadbużańskim OSG wyremontowano i doposażono pomieszczenia SOC oraz zakupiono wyposażenie do PSG w Terespolu, doposażono Wydział ds. Cudzoziemców oraz SOC w Podlaskim OSG oraz SOC w Warmińsko-Mazurskim OSG, przeprowadzono prace remontowe w SOC w Nadwiślańskim OSG i Nadodrzańskim OSG). W ramach projektu zakupiony został sprzęt i wyposażenie medyczne (defibrylator, zestaw medyczny, nosze) dla Bieszczadzkiego OSG. Ponadto Oddziały SG zakupiły pomoce i materiały do pomieszczeń edukacyjnych, rekreacyjnych i  sportowych. Były to między innymi przybory szkolne, książki, słowniki, gry planszowe, telewizory i zestawy do odbioru telewizji satelitarnej, stoły do gry w tenisa, piłkarzyki i bilard.  Wyposażenie podwyższyło jakość oferty edukacyjnej i integracyjnej w strzeżonych ośrodkach  dla cudzoziemców. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń znacząco podniosły standard i warunki związane z przyjęciem, obsługą i pobytem cudzoziemców składających wnioski o status uchodźcy w obiektach SG. Środki zaangażowane na realizację projektu wyniosły 914 951,71 PLN (74,5% zaplanowanego budżetu).
 

INFRASTRUKTURA I PROCEDURY AZYLOWE


Projekty 1/12/EFU oraz 8/14/EFU są kontynuacją działań rozpoczętych projektem 1/10/2010/EFU. W okresie od 01.01.2013 – 30.06.2015 r. 26 417 osób złożyło wnioski o nadanie statusu uchodźcy w ramach projektów. W ramach współfinansowania z EFU wykonano tłumaczenia dla 2708 cudzoziemców. Z pomocy medycznej skorzystało 2579 osób. W 13 obiektach Straży Granicznej (w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Kętrzynie, Przemyślu, Lesznowoli, Krośnie Odrzańskim, Komendzie Bieszczadzkiego OSG, Komendzie Podlaskiego OSG, Komendzie Morskiego OSG, Komendzie Nadwiślańskiego OSG oraz w Placówkach Straży Granicznej w Terespolu, Zgorzelcu i Warszawa-Okęcie) zmodernizowano pomieszczenia, służące przyjmowaniu, obsłudze i pobytowi cudzoziemców. Dostosowano 5 obiektów do celów rekreacyjno-sportowych w SOC w Białymstoku (siłownia zewnętrzna), w SOC w Białej Podlaskiej (siłownia zewnętrzna i piłko chwyt), w SOC w Lesznowoli (boisko sportowe i plac rekreacyjny), w SOC w Przemyślu (piłko chwyt), w SOC w Krośnie Odrzańskim (plac rekreacyjny oraz siłownia wewnętrzna). Zrealizowano szkolenia językowe dla 148 osób spośród personelu Straży Granicznej w zakresie 5 języków obcych (angielski, rosyjski, francuski, perski i chiński). Przeszkolono w dziedzinie wybranych aspektów pracy z cudzoziemcami 481 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SG. Wydano podręcznik najlepszych praktyk w zakresie przyjmowania wniosku o nadanie statusu uchodźcy w nakładzie 125 szt.
Środki zaangażowane na realizację projektu 1/12/EFU wyniosły 2 046 072,54 PLN (91,4 % zaplanowanego budżetu) z kolei na realizację projektu 8/14/EFU zaangażowano środki w wysokości 1 387 800,98 PLN (86,6 % zaplanowanego budżetu).
 

PRZYJMOWANIE NA TERYTORIUM RP ORAZ PRZEKAZYWANIE DO INNYCH KRAJÓW UE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB KORZYSTAJĄCYCH Z OCHRONY MIEDZYNARODOWEJ


U podstaw rozporządzeń 343/2004 oraz 604/2013 (tzw. rozporządzenia Dublin II i Dublin III) leży tzw. burden sharing, tj. podział obowiązków pomiędzy krajami członkowskimi, związany z opieką nad cudzoziemcami poszukującymi ochrony międzynarodowej. Na podstawie ww. rozporządzeń państwo UE jest zobowiązane do przyjęcia na swoje terytorium i rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy zarówno cudzoziemców, którzy złożyli w tym państwie wniosek o status uchodźcy, a którzy zostali następnie zatrzymani na terytorium innych państw członkowskich UE, jak również osoób, które nie ubiegały się w danym państwie o status uchodźcy, ale dany kraj był pierwszym państwem członkowskim, do którego przybyły. Mając powyższe na uwadze przygotowano projekty 2/12/EFU oraz 9/14/EFU, których celem było podniesienie standardów w zakresie przyjmowania na terytorium RP oraz przekazywania do innych państw członkowskich osób ubiegających się lub korzystających z ochrony międzynarodowej. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015r. przy współfinansowaniu EFU z Polski do innych Państw Członkowskich przekazano łącznie 169 cudzoziemców. Z kolei do Polski przyjęto w tym okresie 4770 cudzoziemców. Dostosowano (zmodernizowano i doposażono) 18 pomieszczeń przeznaczonymi do przyjęcia/przekazania cudzoziemców (Punkt Kontaktowy z siedzibą w Kudowie Zdroju, PSG Wrocław – Strachowice, 2 pomieszczenia w PSG Kłodzko, PSG Kraków – Balice, 2 pomieszczenia w PSG Warszawa – Okęcie, PSG Zielona Góra – Babimost, 4 pomieszczenia w PSG Świecko, PSG Gdańsk – Rębiechowo, 2 pomieszczenia w PSG Zgorzelec, PSG Augustów, 2 pomieszczenia w PSG Świnoujście) Dokonano tłumaczeń na rzecz 1623 cudzoziemców, a pomocy medycznej udzielono 94 cudzoziemcom.
W kwietniu 2013 r. oraz we wrześniu 2014 r. zorganizowano spotkania konsultacyjne w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania najlepszych praktyk w zakresie przyjmowania/przekazywania cudzoziemców.

Środki zaangażowane na realizację projektu 2/12/EFU wyniosły 430 460,17 PLN (95,9% zaplanowanego budżetu) z kolei na realizację projektu 9/14/EFU zaangażowano środki w wysokości 325 693,72 PLN (83,7 % zaplanowanego budżetu)

 

 

Informacja opracowana przez

Wydział VI Funduszy Zagranicznych

Zarządu do Spraw Cudzoziemców

Komendy Głównej Straży Granicznej

 

                                                                                      

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców

do góry