Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi - Handel ludźmi -

Nawigacja

Handel ludźmi

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi

12.01.2010

 

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi jest zadaniem publicznym realizowanym na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez wyłanianą każdorazowo w drodze otwartego konkursu organizację pozarządową (w latach 2006 – 2009 zadanie to realizowała Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada).

 

Cele Programu

 • zapewnienie ofierze handlu ludźmi prawa do godnego życia oraz realizacji przysługujących jej praw człowieka
 • wzbudzenie wśród ofiar handlu ludźmi zaufania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a przez to zwiększenia ich gotowości do współpracy z władzami

Kto może zostać objęty Programem

 • cudzoziemcy, wobec których zaistnieje przypuszczenie, że są ofiarami przestępstwa handlu ludźmi

 

Warunki wzięcia udziału w Programie

 • nawiązanie kontaktu z organami ścigania przez ofiarę (nie ma ona natomiast obowiązku składania natychmiastowego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa),
 • zaistnienie uzasadnionego przypuszczenia, że cudzoziemiec jest ofiarą przestępstwa handlu ludźmi,
 • zerwanie przez pokrzywdzonego wszelkich kontaktów ze sprawcami.

Oferta Programu

 • zakwaterowanie w bezpiecznym ośrodku pod opieką przeszkolonego pracownika socjalnego,
 • wyżywienie,
 • podstawową opiekę medyczną,
 • wsparcie psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • pomoc w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (np. obecność pracownika organizacji pozarządowej podczas składania zeznań przez pokrzywdzonego),
 • pomoc tłumacza,
 • organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia,
 • legalizację pobytu, (dot. cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie). 

Legalizacja pobytu w Polsce w przypadku cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi nielegalnie przebywających na terytorium RP

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U 2014. 1650 z późn. zm.), kwestia legalizacji pobytu czasowego dla ofiar handlu ludźmi, zarówno w ramach „czasu na zastanowienie”, jak też w ramach podjętej współpracy z organem ścigania, została uregulowana w odrębnym rozdziale 9 pt. „Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi”.

W ramach nowej ustawy o cudzoziemcach wdrożono, w szczególności:

 • zaświadczenie dla domniemanych ofiar handlu ludźmi m.in. potwierdzające legalność pobytu na terytorium RP;
 • możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy m.in. z prawem do pracy (bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę);
 • możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały przez ofiarę handlu ludźmi na szczególnych warunkach, już po 1 roku pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.

Uruchomienie i funkcjonowanie Programu

Program może być uruchomiony wyłącznie przez przedstawiciela organu ścigania, który zgodnie z Algorytmem postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi, jeśli uzna, że dany cudzoziemiec może być pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi, wypełnia formularz zgłoszenia do Programu i przesyła go do koordynatora odpowiedzialnego za realizację Programu w MSWiA oraz do wiadomości do właściwych koordynatorów w Policji, Straży Granicznej i w prokuraturze. Koordynator w MSWiA potwierdza lub odrzuca dane zgłoszenie. Przez cały okres trwania Programu cudzoziemiec znajduje się pod opieką organizacji pozarządowej realizującej Program (obecnie jest to Fundacja La Strada), która w zależności od potrzeb zapewnia mu pomoc materialną, medyczna, psychologiczną i/lub prawną.

 

Zakończenie Programu
Program wygasa z chwilą zakończenia czynności procesowych z udziałem cudzoziemca i gdy możliwe jest zapewnienie mu bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia. Ofiara ma zapewnioną organizację bezpiecznego powrotu także wówczas gdy dobrowolnie rezygnuje z dalszego udziału w Programie.

do góry