Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe podczas odbywania praktyk studenckich - Dane osobowe przetwarzane podczas odbywania praktyk studenckich -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane podczas odbywania praktyk studenckich

Dane osobowe podczas odbywania praktyk studenckich

18.06.2018

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że w zakresie praktyk studenckich w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
 • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu zrealizowania praktyk studenckich. Dane osób, które nie podjęły praktyk studenckich nie są przetwarzane przez Straż Graniczną (dokumenty są zwracane).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich nie są przekazywane poza Straż Graniczną.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich nie są przekazywane do państw trzecich.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji praktyk studenckich, a następnie podlegają archiwizacji i są przechowywane przez 5 lat. 

7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

f. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

10. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna może pozyskiwać dane osobowe od uczelni, w której studiuje osoba mająca odbyć praktykę. Odbywa się to wówczas, gdy uczelnia zwraca się z prośbą o zrealizowanie praktyk, Straż Graniczna nie występuje z własnej inicjatywy o takie dane.

do góry