Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Informacja o usługach wspierających komunikowanie się -

Nawigacja

Informacja o usługach wspierających komunikowanie się

Informacja o usługach wspierających komunikowanie się

03.11.2020

 

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) uprzejmie informujemy, że dla osób doświadczających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi” w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie udostępnia się następujące usługi wspierające komunikowanie się poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej, zwykłej
 • przesyłanie faksów
 • telefonicznie (za pośrednictwem osoby przybranej)

Ponadto istnieje możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych). W tym celu należy zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: gkg.kg@strazgraniczna.pl
 • faksem na nr: 22 500 47 65
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd):
Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej, ul. Wynalazek 4, 02-677 Warszawa
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej pod nr 22 500 41 93
Prośba o spotkanie powinna zawierać:
 • imię i nazwisko osoby wnioskującej
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną (wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faksu)
 • przedmiot rozmowy w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz metodę komunikacji (PJM, SJM, SKOGN)
do góry