Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ważne !!! - Nie mogę opuścić terytorium RP a kończy mi się karta pobytu, wiza lub pobyt w ruchu bezwizowym. - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Ważne !!! - Nie mogę opuścić terytorium RP a kończy mi się karta pobytu, wiza lub pobyt w ruchu bezwizowym.

Paweł Werszko
20.03.2020

Na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wszystkie dotychczasowe polskie zezwolenia na pobyt czasowy (karta pobytu) oraz polskie wizy krajowe typu D, których koniec ważności wypadał na okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (a więc okres od dnia 14 marca 2020 r.), zostały z mocy prawa przedłużone do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów który obowiązywał jako ostatni.

 

Nie dotyczy to jednak pobytów na podstawie wiz Schengen, wiz krajowych i zezwoleń na pobyt wydanych przez inne państwa Schengen oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego. W takim przypadku legalność dalszego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwarunkowana będzie złożeniem do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zgodnie z przepisami ww. ustawy termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który upływał w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (a więc okres od dnia 14 marca 2020 r.) został również przedłużony do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów który obowiązywał jako ostatni. Oznacza to, ze cudzoziemiec, który złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zalegalizuje swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Nawet jeżeli wniosek zostanie złożony po wygaśnięciu ważności posiadanej dotychczas podstawy pobytu).

 

Zgodnie z ww. ustawą również zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, których koniec ważności wypadał na okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (a więc okres od dnia 14 marca 2020 r.),  zostały z mocy prawa przedłużone do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów który obowiązywał jako ostatni.

do góry