Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 28. Gdzie mogę uzyskać informacje na temat zatrudnienia cudzoziemca? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

28. Gdzie mogę uzyskać informacje na temat zatrudnienia cudzoziemca?

Paweł Werszko
28.01.2019

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-faq

można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową.

Dodatkowo, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy minister właściwy do spraw pracy jest upoważniony do udzielania wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ww. ustawy w przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Ponadto dostępna jest Zielona Linia w sprawach dot. pracy cudzoziemców: telefon (22) 19524 lub adres e-mail: kontakt@zielonalinia.gov.pl

 

 

do góry