Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 27. Jak należy liczyć pobyt krótkoterminowy w ruchu bezwizowym dla dziecka urodzonego w Polsce? / Как рассчитать краткосрочное пребывание в безвизовом режиме для ребенка, родившегося в Польше? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

27. Jak należy liczyć pobyt krótkoterminowy w ruchu bezwizowym dla dziecka urodzonego w Polsce? / Как рассчитать краткосрочное пребывание в безвизовом режиме для ребенка, родившегося в Польше?

Natalia Witowska
08.05.2020

Czy pobyt krótkoterminowy dziecka będącego obywatel państwa trzeciego (np. Ukrainy) w ruchu bezwizowym należy liczyć od dnia odbioru paszportu biometrycznego w placówce dyplomatycznej czy od dnia urodzenia dziecka w Polsce ?

Co do zasady dziecko (tak samo jak osoba pełnoletnia/dorosły) by wjechać/przebywać legalnie na terytorium RP powinno posiadać ważny dokument podróży-paszport oraz legalne prawo pobytu (wizę, kartę pobytu lub stampilę Wojewody w paszporcie potwierdzającą, że postępowanie legalizacyjne zostało skutecznie wszczęte) lub korzystać z ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego.

Pobyt krótkoterminowy dziecka urodzonego na terytorium Polski należy liczyć od dnia urodzenia dziecka, a nie od dnia odbioru paszportu biometrycznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

Tym samym za pobyt długoterminowy (zgodnie z ww. definicją kodeksową) może być uznany wyłącznie udokumentowany pobyty dziecka na podstawie zezwolenia na pobyt (decyzja o zgodzie na pobyt/karta pobytu) lub polskiej wizy długoterminowej typ D.

Z powyższego wynika również, że wszelkie inne pobytu nie będące pobytem długoterminowym (co do prawnego charakteru pobytu, a nie jego długości) są zdefiniowane jako pobyt krótkoterminowy tj. max. 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz i wyczerpującym się nawzajem ze wszystkimi innymi pobytami krótkoterminowymi (niebędącymi pobytem długoterminowym) a więc również nielegalnym pobytem, urodzeniem i pobytem dziecka na tej podstawie na terytorium RP, pobytem legalnym na podstawie stampili Wojewody, pobytem na podstawie wizy Schengen typ C czy też pobytem w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego.

Z powyższego wynika, więc że jeżeli pobyt w Polsce dziecka od dnia jego urodzenia lub na podstawie tzw. stampili Wojewody trwał 90 dni lub więcej to ponowny wjazd do Polski może być realizowany tylko na podstawie polskiej krajowej wizy typ D lub należy odczekać za granicą min. 90 dni by móc ponownie wjechać na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Временное пребывание ребенка, который является гражданином третьей страны (например Украины) в рамках безвизового режима, следует считать с даты получения  биометрического паспорта в дипломатическом представительстве или датой рождения ребенка в Польше?

Как правило, ребенок (как и взрослый) для легального въезда/пребывания
на территории РП должен иметь действительный документ для пересечения границы и законное право на пребывание (визу, вид на жительство, штамп Воеводы
в загранпаспортe подтверждающий, что производство по легализации пребывания было эффективно возбуждено) или использовать безвизовый режим на основании биометрического загранпаспорта.

Краткосрочное пребывание ребенка, родившегося на территории Польши, должно учитываться со дня рождения ребенка, а не со дня получения биометрического паспорта.

В соответствии с применимыми положениями Шенгенский кодекс о границах
(аб. 2 ст. 6 ), датой въезда считается первый день пребывания на территории государств-членов, а датой выезда считается последний день пребывания
на территории государств-членов. Разрешенные периоды пребывания на основании вида на жительства или визы для долгосрочного пребывания не учитываются при исчислении срока пребывания на территории государств-членов.

Одновременно, долгосрочным пребыванием (в соответствии с вышеупомянутым определением Кодекса) может считаться только прдтвержденное документами пребывание ребенка на основании резрешения на пребывание (решение
на пребывание/ вид на жительство) или польская долгосрочная виза типа D.

Из вышеизложенного также следует, что любое другое пребывание, которое
не является долгосрочным пребыванием (в отношении юридического характера пребывания, а не его продолжительности), определяется как краткосрочное пребывание, то есть не более 90 дней в любой период 180 дней в обратном подсчете
и исчерпывающиеся взаимно все другие краткосрочные пребывания (которые
не считаются долгосрочными пребываниями), в том числе нелегальным пребываним, рождением и пребыванием ребенка на этом основании на территории РП, легальным пребыванием на основании штампа Воеводы, или пребыванием на основании Шенгенской визы типа С, или пребыванием в рамках безвизового режима
на основании биометрического загранпаспорта.

Из вышесказанного следует, если пребывание ребенка в Польше со дня его рождения на основании так называемого штампа Воеводы продолжалось 90 дней и более, повторный въезд в Польшу может быть осуществлен только на основании польской национальной визы типа D или надо ждать за границей не менее 90 дней, чтобы повторно въехать на основании биометрического загранпаспорта в рамках безвизового режима.

do góry