Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 27. Jak należy liczyć pobyt krótkoterminowy w ruchu bezwizowym dla dziecka urodzonego w Polsce? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

27. Jak należy liczyć pobyt krótkoterminowy w ruchu bezwizowym dla dziecka urodzonego w Polsce?

Marcin Zieliński
02.08.2018

Czy pobyt krótkoterminowy dziecka będącego obywatel państwa trzeciego (np. Ukrainy) w ruchu bezwizowym należy liczyć od dnia odbioru paszportu biometrycznego w placówce dyplomatycznej czy od dnia urodzenia dziecka w Polsce ?

Co do zasady dziecko (tak samo jak osoba pełnoletnia/dorosły) by wjechać/przebywać legalnie na terytorium RP powinno posiadać ważny dokument podróży-paszport oraz legalne prawo pobytu (wizę, kartę pobytu lub stampilę Wojewody w paszporcie potwierdzającą, że postępowanie legalizacyjne zostało skutecznie wszczęte) lub korzystać z ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego.

Pobyt krótkoterminowy dziecka urodzonego na terytorium Polski należy liczyć od dnia urodzenia dziecka, a nie od dnia odbioru paszportu biometrycznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

Tym samym za pobyt długoterminowy (zgodnie z ww. definicją kodeksową) może być uznany wyłącznie udokumentowany pobyty dziecka na podstawie zezwolenia na pobyt (decyzja o zgodzie na pobyt/karta pobytu) lub polskiej wizy długoterminowej typ D.

Z powyższego wynika również, że wszelkie inne pobytu nie będące pobytem długoterminowym (co do prawnego charakteru pobytu, a nie jego długości) są zdefiniowane jako pobyt krótkoterminowy tj. max. 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz i wyczerpującym się nawzajem ze wszystkimi innymi pobytami krótkoterminowymi (niebędącymi pobytem długoterminowym) a więc również nielegalnym pobytem, urodzeniem i pobytem dziecka na tej podstawie na terytorium RP, pobytem legalnym na podstawie stampili Wojewody, pobytem na podstawie wizy Schengen typ C czy też pobytem w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego.

Z powyższego wynika, więc że jeżeli pobyt w Polsce dziecka od dnia jego urodzenia lub na podstawie tzw. stampili Wojewody trwał 90 dni lub więcej to ponowny wjazd do Polski może być realizowany tylko na podstawie polskiej krajowej wizy typ D lub należy odczekać za granicą min. 90 dni by móc ponownie wjechać na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym.

do góry