Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 26. Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub karty pobytu można przebywać w Polsce dalej bez konieczności wyjazdu w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego? / После окончания пребывания на основании польской национальной визы типа D или вида на жительство, можно пребывать дальше в Польше, без необходимости выезда, в рамках безвизового режима на основании биометрического загранпаспорта? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

26. Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub karty pobytu można przebywać w Polsce dalej bez konieczności wyjazdu w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego? / После окончания пребывания на основании польской национальной визы типа D или вида на жительство, можно пребывать дальше в Польше, без необходимости выезда, в рамках безвизового режима на основании биометрического загранпаспорта?

Natalia Witowska
08.05.2020

Jeżeli po wjeździe do Polski na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub polskiej karty pobytu (pobyt długoterminowy) cudzoziemiec posiada jednocześnie paszport biometryczny możliwe jest po zakończeniu pobytu długoterminowego kontynuowanie tego pobytu (bez konieczności wyjazdu) jako pobytu krótkoterminowego w ruchu bezwizowym (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) na podstawie posiadanego paszportu biometrycznego pod warunkiem, że limit pobytu krótkoterminowego nie został wykorzystany już wcześniej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego w Polsce polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu/pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.

Przy obliczeniu dozwolonego limitu pobytu krótkoterminowego w Polsce należy uwzględnić wszystkie dni pobytu na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen oraz ponadto pobyt w Polsce na podstawie wiz krótkoterminowych Schengen typ C, na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym oraz również wszelkie dni pobytu w procedurze legalizacyjnej w Polsce na podstawie tzw. stampili Wojewody.

Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu krótkoterminowego na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy polskiego zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza typ D). Pobyty długoterminowe nie sumują się bowiem na terytorium RP z pobytami krótkoterminowymi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если после въезда в Польшу на основании польской национальной визы типа D (долгосрочное пребывание), иностранец имеет в то же время биометрический загранпаспорт, можно продолжить пребывание в Польше в качестве краткосрочного пребывания (максимум 90 дней в каждом периоде 180 дней) по безвизовому режиму (без необходимости выезда) на основании биометрического загранпаспорта при условии, что предел краткосрочного пребывания ранее не был исчерпан.

В соответствии с применимыми положениями Шенгенского кодексa о границах (аб. 2 ст. 6 ), датой въезда считается первый день пребывания на территории государств-членов, а датой выезда считается последний день пребывания на территории государств-членов. Разрешенные периоды пребывания на основании вида
на жительства или визы для долгосрочного пребывания не учитываются при исчислении срока пребывания на территории государств-членов.

На практике контроль использования лимита дней допустимого краткосрочного пребывания заключается в том, в обратном подсчете 180 дней (со дня проверки или первого дня планируемого въезда и пребывания) и подсчитание, например,
на основании штампов пограничного контроля, числа дней краткосрочного пребывания, которые иностранец уже использовал в период 180 дней.

При расчете разрешенного периода краткосрочного пребывания в Польше необходимо учитывать все дни пребывания на территории Шенгенской и пребывание в Польше
на основании краткосрочных Шенгенских виз типа С, на основании биометрического загранпаспорта и все дни пребывания в процессе легализации пребывания в Польше на основании так называемого штампа Воеводы.

С другой стороны, правильный подсчет продолжительности краткосрочного пребывания на территории РП не включает периоды пребывания, разрешенные

на основании польского разрешения на долгосрочное пребывание (вид
на жительство) или долгосрочной визы (вида типа D). Долгосрочное пребывание

не суммируются на территории РП с  краткосрочным пребыванием.

do góry