Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 24. Po spełnieniu jakich warunków i na ile dni obywatele Ukrainy mogą przyjechać do Polski bez wizy na podstawie paszportu biometrycznego w ramach przepisów o ruchu bezwizowym ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

24. Po spełnieniu jakich warunków i na ile dni obywatele Ukrainy mogą przyjechać do Polski bez wizy na podstawie paszportu biometrycznego w ramach przepisów o ruchu bezwizowym ?

Mariusz Dąbrowski
14.06.2017

Wjazd do Polski na pobyt krótkoterminowy (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) dla obywateli Ukrainy w ramach przepisów o ruchu bezwizowym od dnia 11.06.2017 r. możliwy jest na podstawie ważnego paszportu biometrycznego, po spełnieniu dodatkowych warunków wjazdowych.

Warunki te zostały szczegółowo omówione w artykule 6 ust.1 lit. a-e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399  z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen):

1. W przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich nieprzekraczającego 90 dni pobytu krótkoterminowego w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę wszystkich wcześniejszych pobytów krótkoterminowych w ramach 180-dniowego okresu, liczonych wstecz, poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

a) posiadają oni ważny dokument podróży (w tym przypadku biometryczny) uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:

(i) jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;

(ii) został wydany w okresie ostatnich 10 lat;

b) posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 (1), chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową;

c) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

d) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;

e) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Szczegóły dot. obliczania limitu pobytu krótkoterminowego na kalkulatorze Shengen:

https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/docs/short_stay_schengen_calculator_user_manual_ru.pdf

https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=ru

Limit pobytu krótkoterminowego wynosi max.90 dni w każdym okresie 180dni (1/2 roku) liczonego wstecz (bez znaczenia jest ze zmienił się rok kalendarzowy).

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dni dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz, polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu i pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.                   

Należy jednocześnie pamiętać, że przy wjeździe do Polski na pobyt krótkoterminowy (lub wyjazd i podróżowanie w ramach strefy Schengen) w ruchu bezwizowym na biometrii (paszport biometryczny) lub na wizie Schengen typ C należy każdorazowo wliczać przy obliczeniu limitu dozwolonego pobytu krótkoterminowego tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz - wszystkie pobyty na wizach Schengen typ C, na paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym oraz na tzw. stampili Wojewody oraz również okres procedury odwoławczej od decyzji Wojewody.

Z powyższego wynika, ze jeżeli pobyt krótkoterminowy w Polsce w ruchu bezwizowym lub na podstawie wizy Schengen typ C lub na podstawie tzw. stampili Wojewody trwał
(w okresie kontrolnym 180 dni wstecz) łącznie 90 dni lub więcej wjazd do Polski może być realizowany tylko na podstawie wizy długoterminowej krajowej typ D. Lub należy odczekać min. 90 dni za granicą by móc ponownie wjechać do Polski w ruchu bezwizowym podstawie paszportu biometrycznego.

Ponadto informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr I do ww. kodeksu granicznego Schengen, dokumentami uzupełniającymi, których okazania Straż Graniczna może wymagać od obywateli państw trzecich w celu weryfikacji spełnienia warunków wjazdu i pobytu są dokumenty uzupełniające dotyczące zakwaterowania (tj. noclegów np. rezerwacji z portalu hotelowego lub informacji pisemnej/oświadczenia od członka rodziny u którego osoba zatrzyma się), planu podróży oraz powrotu ( tj. np. bilet powrotny lub bilet w obie strony). Ww. warunek spełnia również zarejestrowane u Wojewody zaproszenie.

W zakresie omawianych warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP niezbędne jest posiadanie przy sobie podczas przekraczania granicy/odprawy granicznej na kierunku wjazdowym, również wystarczających środków utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium.

Ww. środki wynoszą odpowiednio:

- minimum 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,

- 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Ponadto niezbędne jest posiadanie dodatkowo:

- nie mniej niż 200 pln środków finansowych przeznaczonych (wyłącznie) na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania i tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd) w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (chyba, że podczas odprawy granicznej cudzoziemiec przedstawi bilet powrotny uprawniający do podróży do państwa pochodzenia lub zamieszkania).

Ponadto informujemy, że cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1. jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,

2. ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

3. przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,

4. jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną musi posiadać środki finansowe, niezbędne do pokrycia jego utrzymania na terytorium RP, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu w/w cudzoziemca są:

5. dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;

6. dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;

7. skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;

8. wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu „Uwagi”.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość uzyskania wymaganych środków finansowych mogą być np.:

-czek podróżny;

-zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

-zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie w banku, mającym siedzibę na terenie Polski lub w innym państwie obszaru Schrengen.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach, w przypadku przedstawiania przez cudzoziemca podczas przekraczania granicy zarejestrowanego
u Wojewody zaproszenia traktowane jest jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Tym samym sama tylko informacja pisemna/oświadczenie od członka rodziny lub innej osoby u której osoba zatrzyma się (w formie potwierdzonego notarialnie oświadczenia o treści podobnej do zaproszenia) bez zarejestrowanego zaproszenia u Wojewody okazana na granicy nie spełnia ww. wymogu formalnego w zakresie zwolnienia cudzoziemca z obowiązku posiadania wymaganych środków pieniężnych niezbędnych do opłacenia kosztów pobytu i podróży powrotnej.

do góry