Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 23. Czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku może kontynuować pracę na podstawie umieszczonej w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie ww. wniosku do momentu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

23. Czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku może kontynuować pracę na podstawie umieszczonej w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie ww. wniosku do momentu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

W przypadku gdy cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt,

o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (tj. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) w celu kontynuowania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku (i fakt ten został potwierdzony umieszczoną w dokumencie podróży stampilą wojewody) to zgodnie z art. 88g ust. 1b w zw. z art. 88g ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. 

do góry