Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 14. Czy na podstawie karty pobytu, któregoś z państw Schengen mogę przyjechać i przebywać na terytorium Polski ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

14. Czy na podstawie karty pobytu, któregoś z państw Schengen mogę przyjechać i przebywać na terytorium Polski ?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

TAK. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach cudzoziemcy posiadający ważny dokument pobytowy (tj. kartę pobytu wydaną zgodnie z jednolitym wzorem dla dokumentów pobytowych) przez jedno z państw członkowskich oraz ważnego dokumentu podróży (tj. paszport) swobodnie przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu pod warunkiem, że spełniają oni warunki wjazdu określone w 6 ust.1 a, c, d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Ponadto przed wjazdem do innego kraju Schengen, na podstawie posiadanej karty pobytu należy zawsze sprawdzić u wystawcy tej karty czy dokument ten został przez kraj wystawiający wpisany do specjalnego wykazu dokumentów pobytowych o którym mowa w art. 2 ust. 16 Kodeksu Granicznego Schengen (KGS).

Tylko bowiem dokumenty pobytowe (tj. karty pobytu) wydane zgodnie z jednolitym wzorem oraz znajdujące się w tym wykazie upoważniają ich posiadaczy do pobytu krótkoterminowego na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen.

Z aktualnym wykazem dokumentów pobytowych można zapoznać się na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/handbook-annex_22.pdf

do góry