Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 11. Czy na podstawie posiadanej polskiej wiz krajowej typ D mogę pojechać z Polski do Niemiec? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

11. Czy na podstawie posiadanej polskiej wiz krajowej typ D mogę pojechać z Polski do Niemiec?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

TAK. Posiadacz wizy krajowej typ D (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: D) w której polu (w rubryce „ważna na”, „valid for”) wskazano „POLSKA” jest uprawiony również do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen.

Powyższe wynika z treści art. 21 ust. 2a Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zgodnie z którym cudzoziemcy posiadający ważną wizę długoterminową (tj. w tym przypadku polską wizę krajowa typu „D”) wydaną przez jedno z państw członkowskich” mogą na podstawie tego dokumentu oraz ważnego dokumentu podróży (tj. paszportu) swobodnie przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. pod warunkiem, że spełniają oni warunki wjazdu określone w art. 6 ust.1 a, c, d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

do góry