Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 10. Czy na podstawie posiadanej wizy Schengen typ C mogę pojechać z Polski do Niemiec? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

10. Czy na podstawie posiadanej wizy Schengen typ C mogę pojechać z Polski do Niemiec?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

TAK. Posiadacz wizy Schengen typ C (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w której polu (w rubryce „ważna na”, „valid for”) wskazano „PAŃSTWA SCHENGEN” jest uprawiony do podróżowania po terytorium wszystkich państw obszaru Schengen.

Powyższe wynika z zapisów art. 19 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej, zgodnie z którym cudzoziemcy legitymujący się wizami jednolitymi (tj. wizą Schengen typ C) którzy w sposób legalny wjechali na terytorium Umawiającej się Strony, mogą na podstawie posiadanej wizy (w ramach jej ważności) przebywać i swobodnie przemieszczać się na terytorium wszystkich państw obszaru Schengen przez okres 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180 - dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, pod warunkiem że spełniają oni warunki wjazdu, określone w art. 6 ust.1 a, c, d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

do góry