Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 8. Moje dane figurują w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.Jak mogę sprawdzić do kiedy nie mogę wjeżdżać do Polski ? / Мои данные внесены в список нежелательных лиц на территории Республики Польша/Шенгенской информационной системе с целью отказа во въезде. Как могу проверить, до какого числа не могу въезжать в Польшу? / - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Mariusz Dąbrowski
07.05.2020

My data are inserted in the register of undesirable persons on the territory of the Republic of Poland / Schengen Information System for the purposes of refusal of entry. How can I check when I can enter Poland?

In order to obtain information about the period of entering personal data in the register of persons undesirable on the territory of the Republic of Poland or in the Schengen Information System for the purposes of refusing entry, it is necessary to apply pursuant to art. 444 paragraph 1 point 1 - 3 of the Act of 12 December 2013 on foreigners with a written application to the Head of the Office for Foreigners.

According to the art. 444 paragraph 1 point 1 - 3 of the Act of 12 December 2013 on foreigners, where the personal data of a foreigner has been inserted in the index of undesirable persons on the territory of the Republic of Poland, the foreigner has the right to submit to the administrator of the list, i.e. the Head of the Office for Foreigners, an application for:

1) providing information about the insertion of data in the index or the Schengen Information System for the purposes of refusing entry, the validity of the insertion and the legal and actual basis of the insertion;

2) rectification of data if it is incomplete, outdated or untrue;

3) deletion of data if they were placed or stored in violation of the provisions of the Act.

On the website of the Office for Foreigners there is inserted a detailed information how to receive the information on data inserted in the index of persons and in Schengen Information System for the purpose of refusal of entry.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W celu uzyskania informacji o okresie figurowania danych osobowych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, należy wystąpić w trybie art. 444 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach z pisemnym wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zgodnie z treścią art. 444 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w przypadku kiedy dane osobowe cudzoziemca zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec ma prawo złożyć do administratora wykazu tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o:

1) udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;

2) sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

3) usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy.

Na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczona jest szczegółowa informacja na temat uzyskiwania informacji w sprawie figurujących danych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.

 

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/wykaz-cudzoziemcow-ktorych-pobyt-na-terytorium-polski-jest-niepozadany/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чтобы получить информацию о сроке внесения анкетных данных в список нежелательных лиц на территории Республики Польша или Шенгенской информационной системе с целью отказа во въезде, надо обратиться в порядке
п. 1 - 3 аб. 1 ст.
 444 закона от 12 декабря 2013 г. oб иностранцах с письменным запросом Главе Учреждения по делам иностранцев.

Согласно п. 1 - 3 аб. 1 ст.  444 закона от 12 декабря 2013 г. oб иностранцах, если анкетные данные иностранца внесены в список нежелательных лиц на территории Республики Польша, иностранец имеет право подать администратору списка, т.е. Главе Учреждения по делам иностранцев, ходатайство о:

1) предоставлении информации о его данных, помещённых в списке или
в Шенгенской информационной системе с целью отказа во въезде, дате записи, об ее юридическом
и фактическом основании;

2) опровержении данных, если они являются неполными, устаревшими или ложными;

3) удалении данных, если они были незаконно размещены или находятся в списке
на незаконном основании.

На сайте Учреждения по делам иностранцев находится подробная информация
о получении информации о данных в списке нежелательных лиц на территории Республики Польша или в Шенгенской информационной системе с целью отказа
во въезде.

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/wykaz-cudzoziemcow-ktorych-pobyt-na-terytorium-polski-jest-niepozadany/

 

 


 

 

 

 

do góry