Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 1a. Czy na podstawie dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej diia.pl lub zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców mogę podróżować na Ukrainę i wrócić na tej podstawie do Polski lub do innych krajów strefy Schengen ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

1a. Czy na podstawie dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej diia.pl lub zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców mogę podróżować na Ukrainę i wrócić na tej podstawie do Polski lub do innych krajów strefy Schengen ?

Rafał Kancik
25.07.2022

TAK

Rzeczpospolita Polska notyfikowała Komisji Europejskiej nowe nw. dokumenty wydawane przez polskie władze beneficjentom ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz beneficjentom ochrony czasowej, o której mowa w art. 106 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku notyfikacji, walor dokumentów pobytowych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), uzyskały nw. dokumenty:

- dokument elektroniczny w aplikacji mobilnej diia.pl, potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2

ust. 1 ustawy o pomocy  (której nadano w Polsce status UKR i NR PESEL(…),

- zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

Dokumenty zostały włączone do katalogu dokumentów wydawanych przez Rzeczpospolitą Polską,

wymienionych w zaktualizowanym załączniku nr 22, zaś ich wzory zostały udostępnione w zaktualizowanym załączniku nr 23 do Podręcznika Schengen dla straży granicznych państw członkowskich.

Mając na uwadze rangę wskazanych dokumentów, podkreślić należy, iż aktualny dokument elektroniczny w serwisie diia.pl lub ważne zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej – wraz z ważnym dokumentem podróży – uprawniają ich posiadaczy do przekraczania granic zewnętrznych oraz wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw grupy Schengen. Przyznanie dokumentom statusu dokumentów pobytowych oznacza ponadto, iż w okresie swojej ważności uprawniają one do pobytu długoterminowego na terytorium RP oraz pobytu krótkoterminowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, na terytorium innych państw grupy Schengen (tj. 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz.

Jednocześnie należy wskazać, że obywatele Ukrainy (w rozumieniu ustawy), którzy na podstawie art. 4 ustawy o pomocy (…) zarejestrowali swój pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie nabywają prawa do przekroczenia granicy wyłącznie z faktu uzyskania numer PESEL. Niezbędne do przekroczenia granicy przez tę kategorię podróżnych będzie okazanie ważnego paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”.

Tym samym samo tylko „papierowe” zaświadczenie o nadaniu nr PESEL bez dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu na terytorium Polski lub podróżowania na tej podstawie do innych krajów strefy Schengen.

Natomiast w obecnym stanie prawnym ważne zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wraz z ważnym dokumentem podróży może uprawniać ich posiadacza do przekroczenia granicy. Nie ma możliwości przedstawienia powyższego zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej, uzyskanego od Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, w formie elektronicznej - jest ono dostępne wyłącznie w formie dokumentu, który należy okazać w trakcie kontroli. 

do góry