Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zmiany w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiany w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)

07.03.2023

Od 7 marca rusza zmodernizowany system SIS. Reforma systemu rozszerza zakres jego funkcji, przede wszystkim dodając nowe kategorie wpisów. Kluczową zmianą jest wprowadzenie wpisów, stanowiących informacje na temat decyzji nakazujących powrót, wydanych w odniesieniu do obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich.

Straż Graniczna przygotowywała się do tych zmian od kilku miesięcy. 

Wprowadzenie wpisów, stanowiących informacje na temat decyzji nakazujących powrót, wydanych w odniesieniu do obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich umożliwi właściwym organom nadzorowanie i monitorowanie czy obywatele państw trzecich (objęci tymi decyzjami) opuścili terytorium państw członkowskich.

Przeprowadzono szereg działań na wielu płaszczyznach, aby zagwarantować Straży Granicznej efektywną realizację nowych zadań związanych z obsługą wpisów do celów powrotu obywateli państw trzecich, przebywających nielegalnie na terytorium państw członkowskich.

Na poziomie legislacyjnym:

a) zmieniono ustawę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, dzięki której z dniem 7 marca 2023 r. Straży Granicznej zapewniony będzie bezpośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS dotyczących cudzoziemców, w stosunku do których została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

b) opracowano zmiany do ustawy o cudzoziemcach, które w pełni ukształtują stan prawny w sposób zapewniający pełne stosowanie przepisów tzw. pakietu legislacyjnego SIS recast, w szczególności obsługę - na poziomie krajowym - polskich i zagranicznych trafień odnoszących się do wpisu dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy zostali objęci decyzją nakazującą powrót, uzyskaną na terytorium UE, jak również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 22 lutego 2023 r. ustawa została rozpatrzona przez Senat, który wprowadził do niej poprawki. Zostaną one rozpatrzone na posiedzeniu Sejmu planowanym w dniach od 7 do 9 marca br.

c) Opracowano i uzgodniono kolejne aneksy (nr 8 i 9) do Porozumienia Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej, uwzględniające rozszerzenie struktury organizacyjnej i podział nowych zadań SIS recast realizowanych przez Biuro SIRENE.

Na poziomie technicznym z kolei Straż Graniczna zmodernizowała Centralny System Informatyczny Straży Granicznej i dostosowała ten system na potrzeby efektywnej realizacji w SIS wpisów do celów powrotu obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie na terytorium państw członkowskich. 7 marca 2023 r. - bezpośrednio po skutecznym zintegrowaniu krajowego komponentu SIS z systemem centralnym – udostępniona została nowa wersja tego systemu.

Na poziomie organizacyjnym – Komendant Główny Straży Granicznej stworzył w strukturze Zarządu do Spraw Cudzoziemców komórkę (w formule służby dyżurnej dostępniej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) dedykowaną do realizacji zadań w ramach obszaru migracyjno-powrotowego SIS. Komórka funkcjonuje w ramach Biura SIRENE od dnia 1 grudnia 2022 r. i jej głównym zadaniem jest zagwarantowanie efektywnej realizacji przez Straż Graniczną nowych zadań i uprawnień wynikających z uruchomienia zmodernizowanego SIS, jak również zapewnienie odpowiedniego wsparcia eksperckiego funkcjonariuszom pełniącym obecnie służbę w ramach Biura SIRENE.

Analiza szacowanej skali rejestracji przez Straż Graniczną wpisów powrotowych w SIS wskazuje na liczbę ok. 6 – 10 tysięcy wpisów rocznie - tyle decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanych przez SG będzie się kwalifikować do wpisu do SIS. Oczywiście będzie zależało to od sytuacji migracyjnej, na którą wpływ ma presja migracyjna, czy też obostrzenia w przemieszczaniu się spowodowane ogólnoświatową pandemią. Oszacowana skala wpisów pokazuje, że Polska będzie znajdowała się w czołówce państw członkowskich, klasyfikowanych pod kątem liczby wydawanych decyzji, z których wynika nakaz opuszczenia kraju.

Organy krajowe będą zobowiązane do wprowadzania wpisów niezwłocznie po wydaniu takiej decyzji, stąd też zaszła konieczność dostosowania do nowych zadań struktury polskiego Biura SIRENE – działającego w ramach Komendy Głównej Policji. Od 1 grudnia 2022 r., wspólnie z ekspertami Zarządu Granicznego, służbę pełnią tam także eksperci Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG. Od 7 marca br. są oni odpowiedzialni za obsługę wpisów powrotowych rejestrowanych w SIS.

Opracowano na podst. materiałów przygotowanych przez ZG KGSG i ZdsCu KGSG

 

do góry