Regulamin korzystania z Modułu Nabór

§ 1. Słownik pojęć

 1. Moduł Nabór - jest modułem przeznaczonym do administrowania Naborami i ich uczestnikami,
 2. Usługi - oznacza zbiór funkcjonalności dostępnych w  Module Nabór,
 3. Operator – Komenda Główna Straży Granicznej
 4. Organizator naboru – zdefiniowany w Module Nabór podmiot z uprawnieniami do publikowania i organizacji naboru.
 5. Uczestnik - użytkownik niezalogowany lub posiadający login i hasło, który wypełnił formularz rejestracji Uczestnika.
 6. Login - identyfikator email lub nazwa zarejestrowanego Uczestnika. Login  umożliwia zalogowanie do panelu Uczestnika i korzystanie z usług w Module Nabór.
 7. Hasło - poufny ciąg co najmniej 10 znaków przypisany do Loginu.
 8. Cookies - informacja tekstowa zapisywana przez serwer Operatora na komputerze Uczestnika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Uczestnika z tego komputera.

§ 2. Zasady korzystania z Modułu Nabór

 1. Uczestnik korzysta z Modułu Nabór w celu wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Korzystanie z Modułu Nabór dla Uczestników jest bezpłatne.
 3. Usługa świadczona jest od momentu rejestracji przez formularz Uczestnika do czasu rezygnacji.
 4. Uczestnik  może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Modułu Nabór, usuwając swoje dane.
 5. Rezygnacja z korzystania z Modułu Nabór jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Uczestnika podejmowanych w ramach udziału w naborze dokonanych  przed rezygnacją.
 6. Pytania odnośnie funkcjonowania Modułu Nabór należy kierować do działu technicznego Operatora.
 7. Uczestnik powinien zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją obsługi Modułu Nabór.
 8. Organizator naboru może usunąć z Modułu Nabór dowolnego Uczestnika, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności gdy Uczestnik podaje nieprawidłowe dane.

§3. Warunki techniczne

 1. Do poprawnego działania Modułu Nabór wymagane jest:
  1. Internet Explorer 10,
  2. Firefox ver. 67 i późniejsze,
  3. Chrome ver. 74 i późniejsze,
  4. Opera ver. 60 i późniejsze,

§ 4. Zastrzeżenia

 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z Modułu Nabór zgodnie z Regulaminem.
 2. Korzystając z Modułu Nabór Uczestnik akceptuje w całości Regulamin.
 3. Operator jest właścicielem praw autorskich do Modułu Nabór.
 4. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana i  wykorzystana w celach komercyjnych,  bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie 30 dni po jego opublikowaniu.
 6. W przypadku zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Operatora, Uczestnik może nie wyrazić na nie zgody, usuwając swoje dane.
 7. Operator zastrzega, iż wszelkie próby: nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji zapisanych w Module Nabór, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy Modułu Nabór, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą zgłaszane organom ścigania na mocy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy Kodeks karny.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Modułu Nabór.
 9. Operator uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Modułu Nabór i przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym do podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji. Powyższe prace Operator będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą komunikatów.

§ 5. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator dołożył  wszelkiej staranności podczas projektowania Modułu Nabór, a wszelkie odkryte nieprawidłowości należy zgłaszać do działu technicznego Operatora.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Uczestnika systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych w Module Nabór przez Organizator naboru.
 4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy ważnego Loginu.
 5. Możliwość dostępu i korzystania z Modułu Nabór uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Uczestnikiem , a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Uczestnik  i innych, na które Operator nie ma wpływu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Operatora za jakiekolwiek szkody Uczestnika, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem Modułu Nabór w oparciu o niniejszy Regulamin, jest wyłączona.
 7. Operator nie jest stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Modułu Nabór, pomiędzy Organizator naboru a Uczestnikiem.

§ 6. Ochrona danych osobowych - RODO

 1. Uczestnik  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Naborze organizowanych na Module Nabór prowadzonym przez Organizatora naboru, zgodnie przepisami prawa w tym wymagania określone w ustawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 z p.z. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
 2. Operator wykorzystuje adresy IP Uczestników w celu weryfikacji zdarzeń aktywności Uczestników dla celów dowodowych oraz diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów i analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te są łączone z danymi osobowymi Uczestników.
 3. Uczestnik zapoznał się Polityką prywatności dostępną w serwisie Organizatora naboru.
 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne oraz został poinformowany o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

§ 7. Cookies

 1. Moduł Nabór używa plików Cookies.
 2. Uczestnik nie akceptujący plików Cookies nie może korzystać z Modułu Nabór.

§ 8. Okres obowiązywania

Regulamin wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. do odwołania.

 

Metryczka

Data publikacji 27.12.2021
Data modyfikacji 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet
do góry