Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce -

Nawigacja

25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

23.05.2018

W 2018 roku minęło 25 lat od przystąpienia Polski do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez dwanaście ówczesnych państw członkowskich Rady Europy. Weszła w życie po uzyskaniu wymaganej liczby ratyfikacji 8 września 1953 r. Celem twórców Konwencji było stworzenie zbiorowego systemu ochrony praw człowieka w oparciu o prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 r.

 

 

W Polsce Konwencja weszła w życie 19 stycznia 1993 r., natomiast  1 maja 1993 r. Polska uznała jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie przyjmowania skarg indywidualnych. Obecnie stronami Konwencji jest 47 państw europejskich.

Konwencja jest umową międzynarodową, co oznacza, że jej ratyfikacja przez państwo rodzi prawno-międzynarodowy obowiązek przestrzegania jej postanowień. Jest ona częścią polskiego porządku prawnego. Katalog praw i wolności  zawartych w Konwencji stanowi fundament każdego demokratycznego państwa - członka Rady Europy. Przystąpienie do tej organizacji wiąże się z przystąpieniem do Konwencji i realizacją jej przepisów, jak również pełnym wywiązywaniem się z obowiązków wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Konwencja zapewnia unikalny europejski porządek prawny w sferze ochrony praw jednostki i wzmacniania demokracji. Katalog podstawowych praw i wolności, zawarty w pierwotnym tekście Konwencji był stopniowo uzupełniany i rozszerzany w kolejnych Protokołach dodatkowych nr 1, 4, 6, 7, 12 i 13 Konwencji. Polska jest stroną Protokołów nr 1, 4, 6, 7 oraz 13 (uzupełniających zakres praw i wolności chronionych Konwencją), a także Protokołów nr 11 oraz 14 (reformujących system skargowy).

Na straży przestrzegania praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji i jej protokołach dodatkowych stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nad wykonaniem zobowiązań wynikających dla państw  z wyroków Trybunału czuwa Komitet Ministrów Rady Europy.

Postanowienia Konwencji wraz z ustanowionym w niej mechanizmem skargowym, a więc możliwość złożenia skargi indywidualnej albo międzypaństwowej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  tworzą najbardziej efektywny na świecie system ochrony praw człowieka.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest naszym, polskim prawem. Zgodnie z Konstytucją RP ma pierwszeństwo przed ustawami. Mamy prawo, a zarazem obowiązek stosować ją w ramach działań polskich służb, organów administracji, ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Obowiązkiem każdego funkcjonariusza publicznego jest stanie na straży przestrzegania postanowień Konwencji. Pogłębiając i upowszechniając wiedzę na temat Konwencji i wspierając jej bezpośrednie stosowanie wspieramy nasze państwo i umacniamy etos naszej służby.

Opracował: płk SG Tomasz Lipski

                Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania.

 


 

Więcej informacji na stronie intranetowej Straży Granicznej w zakładce Prawa Człowieka oraz w linkach poniżej:

 

 

do góry