Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w Straży Granicznej w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. - Przetwarzanie danych osobowych w Straży Granicznej w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych w Straży Granicznej w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Przetwarzanie danych osobowych w Straży Granicznej w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

21.05.2019

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej.

 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala)
 • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, w celu realizacji ustawowych zadań.

4. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, gdy osoba, której dane dotyczą wykaże interes prawny;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy - dane osobowe zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

• kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

• dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych, a zgodnie z prawem podlegają one usunięciu.

Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Graniczna przetwarza dane osobowe głównie na podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

do góry