Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych celem uczestnictwa w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19 w KGSG - Przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19 -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19

Przetwarzanie danych osobowych celem uczestnictwa w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19 w KGSG

18.02.2021

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych celem organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko COVID -19 dla uprawnionych osób w ramach etapu I:

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
  • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
  • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) dla osób zatrudnionych/pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych § 28a ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do poinformowania Państwa o możliwości szczepienia oraz wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.

7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Komendzie Głównej Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry