Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczających granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 Kodeksu granicznego Schengen - Przetwarzanie danych osobowych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczającyh granicę RP statkiem powietrznym, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu Kodeksu granicznego Schengen -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczającyh granicę RP statkiem powietrznym, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu Kodeksu granicznego Schengen

Przetwarzanie danych osobowych w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczających granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 Kodeksu granicznego Schengen

17.02.2021

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz UE L z 2016 r. nr 119/1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie zbierania Państwa danych osobowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przybywających do Polski przez Straż Graniczną:

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
  • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
  • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania ruchu osób przybywających do Polski. Straż Graniczna jedynie zbiera dane osobowe, a następnie przekazuje je właściwemu miejscowo  państwowemu graniczemu inspektorowi sanitarnemu albo właściwemu miejscowo wojewodzie w celu wprowadzenia ich do systemu teleinformatycznego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest § 2 ust. 21b pkt 1 i ust. 21c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2021 r. poz. 512, 546, 574) w zw. z art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest właściwy miejscowo państwowy graniczny inspektor sanitarny albo właściwy miejscowo wojewoda, na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przekazania ich właściwemu odbiorcy oraz następnie przez czas potrzebny do weryfikacji czy dane zostały odebrane przez uprawnionego odbiorcę.

7. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych jest wymogiem prawnym wynikającym z § 2 ust. 21b pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 , 546, 574).

8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 

do góry