Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej - PNR - Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej (PNR) -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej (PNR)

Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej - PNR

Grzegorz Rawski
12.10.2018

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 984), w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

 1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
 • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.
 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, związanego z nałożeniem na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej.  

Potencjalne dane osobowe przekazane Straży Granicznej będą przetwarzane na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku przedmiotowym postepowaniem, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, gdy osoba, której dane dotyczą wykaże interes prawny;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

W przypadku postępowania związanego z nałożeniem na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej, Straż Graniczna może uzyskać dane osobowe od stony postępowania (przewoźnika lotniczego), mogą to być dane reprezentantów, pełnomocników lub innych osób związanych z przewoźnikiem lotniczym i prowadzonym postępowaniem.

do góry