Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej

Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej

Grzegorz Rawski
12.10.2018

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 984), w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

 1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
 • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.
 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, związanego z nałożeniem na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej.  

Potencjalne dane osobowe przekazane Straży Granicznej będą przetwarzane na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej, mogą być przekazywane do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu nałożenia na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku przedmiotowym postepowaniem, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 1. Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym postepowaniem nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

W przypadku postępowania związanego z nałożeniem na przewoźnika lotniczego administracyjnej kary pieniężnej, Straż Graniczna może uzyskać dane osobowe od stony postępowania (przewoźnika lotniczego), mogą to być dane reprezentantów, pełnomocników lub innych osób związanych z przewoźnikiem lotniczym i prowadzonym postepowaniem.

do góry