Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ważne !!! - Czy muszę się poddać kwarantannie. - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Ważne !!! - Czy muszę się poddać kwarantannie.

Paweł Werszko
20.03.2020

Wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium RP zobowiązane są do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Cudzoziemcy muszą podać adres odbywania kwarantanny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brak spełnienia tego wymogu przez cudzoziemca skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego.

 

Obowiązku kwarantanny w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

  • przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. Poz. 284)
  • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub między-narodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym
  • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub między-narodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 WE (Dz. Urz. UE L102 z 11.04.2006,  str. 1, z późn. zm. 2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych wart. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1412).

  • przez obsadę pociągu, o której mowa w§21ust.1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360 i 1476, z 2016 r. poz. 1849 oraz z 2019 r. poz. 964 i 2352), oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej,
  • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.
  • Obowiązku odbycia 14 dniowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.
do góry