Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ważne !!! - Kto ma prawo wjazdu na terytorium RP - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Ważne !!! - Kto ma prawo wjazdu na terytorium RP

Paweł Werszko
20.03.2020

Z uwagi na tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej oraz wprowadzenie na terytorium RP stanu epidemii granicę na wjazd do Polski mogą przekraczać wyłącznie:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadającym stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, tj.:
 1. osoby posiadające kartę pobytu wydaną ze względu na:
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • status uchodźcy,
 • udzielenie ochrony uzupełniającej,
 1. osoby posiadające:
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
 • kartę stałego pobytu obywatela UE,
 • kartę pobytu członka rodziny obywatela UE
 • kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, tj.:
 • osoby realizujące/wykonujące pracę na terytorium RP,
 • osoby przedstawiające dokumenty, z których wynika, że okres podjęcia pracy rozpocznie się krótko po przekroczeniu granicy, 
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.
do góry