Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 22. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może wykonywać pracę? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

22. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może wykonywać pracę?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

W okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, może wykonywać pracę po spełnieniu warunków określonych w art. 88za ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Ta sama zasada dotyczy cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

do góry