Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 21. Czy cudzoziemiec może rozpocząć pracę w terminie późniejszym aniżeli wynika to z terminu rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

21. Czy cudzoziemiec może rozpocząć pracę w terminie późniejszym aniżeli wynika to z terminu rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Cudzoziemiec może przyjechać do Polski w celu podjęcia pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ważnej wizy, o ile oferta pracy jest nadal aktualna.

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności cudzoziemiec powinien skontaktować się z pracodawcą wystawiającym oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu potwierdzenia chęci jego dalszego zatrudnienia i dopiero wówczas podjąć dalsze kroki w celu realizacji wjazdu do Polski.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 88z ust. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Zgłoszenie faktu niepodjęcia pracy przez cudzoziemca nie powoduje jednak wygaśnięcia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń. W pisemnym zgłoszeniu faktu niepodjęcia pracy przez cudzoziemca dobrą praktyką jest podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Po jego przyjeździe należy oczywiście dopełnić obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy).

do góry