Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 17. W jaki sposób pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

17. W jaki sposób pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Kwestie wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą cudzoziemiec zamierzający wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające go do wjazdu i pobytu na tym terytorium oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania pracy.

Co do zasady, cudzoziemiec zamierzający podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać zezwolenie na pracę. Ustawodawca określił wyjątki od tej zasady, przewidując m.in. możliwość powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w ramach uproszczonego systemu dostępu do polskiego rynku pracy tj. w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uproszczony system dostępu do krajowego rynku pracy obejmuje wyłącznie cudzoziemców będących obywatelami Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Gruzji, którym można powierzyć pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - niezależnie od liczby podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy  powinien we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy wpisać do ewidencji oświadczeń oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które będzie podstawą dla cudzoziemca o ubieganie się we właściwym konsulacie o wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do podjęcia pracy. Oświadczenie może być również wpisane do ewidencji oświadczeń dla cudzoziemca, który już przebywa na terytorium Polski. 

Wspomniane oświadczenie określa m. in. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę.

Po przyjeździe cudzoziemca do Polski (lub już przebywającego na terytorium RP) pracodawca jest zobligowany do podpisania z cudzoziemcem właściwej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz zgłoszenia cudzoziemca do ZUS (o ile taki obowiązek istnieje).

Warunki określone w umowie nie mogą być mniej korzystne niż te, jakie zostały określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto, podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy powinien posiadać w aktach pracownika kserokopię dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium RP przez cały okres powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi.

do góry