Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 15. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jak mam obliczyć długość dozwolonego pobytu w Polsce ? / Я гражданин США. Как вычислить срок разрешенного пребывания в Польше? / I am a citizen of the United States of America (USA). How can I verify the legth of the allowed stay in Poland? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

15. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jak mam obliczyć długość dozwolonego pobytu w Polsce ? / Я гражданин США. Как вычислить срок разрешенного пребывания в Польше? / I am a citizen of the United States of America (USA). How can I verify the legth of the allowed stay in Poland?

Natalia Witowska
07.05.2020

Kwestia pobytu obywateli USA na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej została uregulowana przez porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP, a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie zniesienia wiz dla obywateli USA z dnia 04.04.1991 r.

Zgodnie z zapisami ww. porozumienia zniesiony został obowiązek wizowy dla obywateli USA przy podróżach do Polski na okres nie przekraczający 90 dni pobytu.

Na podstawie interpretacji ww. przepisów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przyjętej przez Straż Graniczną, opuszczenie terytorium RP przez obywatela USA, przed zakończeniem 90 dniowego okresu pobytu, może nastąpić do innego państwa obszaru Schengen (pod warunkiem, że pobyt w tym kraju obywatela USA będzie legalny) lub do państwa trzeciego. Istotny jest sam fakt przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz pobytu przynajmniej jednodniowego na terytorium innego kraju. Dowodem potwierdzającym fakt opuszczenia przed zakończeniem 90 dniowego okresu pobytu przez obywatela USA na terytorium RP może być stempel kontroli granicznej w dokumencie podróży - w przypadku wyjazdu do państwa znajdującego się poza obszarem Schengen (tj. np. Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Irlandii etc.) lub posiadanie dokumentów potwierdzających fakt pobytu cudzoziemca na terytorium innego państwa - w przypadku wyjazdu do państwa obszaru Schengen (np. imienny rachunek za pobyt w hotelu).

Tym samym pobyt takiej osoby na terytorium RP liczy się zawsze odrębnie od pobytu na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen – gdzie dozwolony pobyt krótkoterminowy w ruchu bezwizowym może być już wyczerpany ze względu na przekroczenie limitu 90 dni pobytu w okresie 180 dni liczonych wstecz tj. od pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen (wynikającego z zapisów rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu).

Po ponownym wjeździe na terytorium RP, obywatelowi USA przysługuje zawsze prawo kolejnego pobytu przez okres nie przekraczający 90 dni. Kolejne okresy pobytu liczone są od początku i nie są ograniczone półrocznym, czy też rocznym limitem czasu. Nie ma również limitu powtarzalności 90-dniowych okresów pobytu obywateli USA na terytorium RP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы пребывания граждан США на территории Республики Польша регулируются соглашением в форме обмена нотами между Правительством РП
и Правительством Соединенных Штатов об отмене виз для граждан США
от 04.04.1991 г.

Согласно положениям вышеуказанного соглашения, отменяется визовый режим для граждан США для поездок в Польшу на срок не превышающий 90 дней.

В соответствии с интерпретацией вышеуказанных положений Министерством иностранных дел, которая принята Пограничной стражей, гражданин США может выехать с территории РП до истечения срока 90 дней в другое государство Шенгенской зоны (при условии, что пребывание гражданина США в этом государстве будет законным) или в третье государство. Существенным является сам факт пересечения границы Республики Польша и пребывания, по крайней мере однодневного, на территории другого государства.

Доказательством, подтверждающим факт выезда гражданина США с территории РП до истечения срока 90 дней может быть штамп пограничного контроля
в документе для пересечения государственной границы – если выезжает
в государство, которое не является членом Шенгенского соглашения (т.е. Украина, Великобритания, Ирландия) или наличие документов, подтверждающих факт пребывания иностранца на территории другого государства – если выезжает
в государство Шенгенской зоны (например, счет из гостиницы  на его имя).

Тем не менее, пребывание такого лица на территории РП всегда вычисляется отдельно от пребывания на территории остальных государств Шенгенсеой зоны – где разрешено краткосрочное пребывание в рамках безвизового режима может быть исчерпано из-за превышения лимита 90 дней пребывания в течение любого периода 180 дней, отсчитываемых назад, т.е. от первого въезда на территорию государств Шенгенского соглашения (следует из записей Регламента Совета (ЕС) номер 539/2001 от 15 марта 2001 г., в котором перечислены третьи государства, граждане которых обязаны иметь визы во время пересечения внешних границ, и те, граждане которых освобождены от этой обязанности).

После очередного въезда на территорию РП, гражданин США имеет право
на очередное пребывание в срок не превышающий 90 дней. Последующие периоды вычисляются  с начала и не ограничены 6-месячным и 12-месячным ограничением времени. Нет лимита повторяемости 90-дневных периодов пребывания граждан США на территории РП.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The issue of the stay of US citizens on the territory of the Republic of Poland was regulated by an agreement in the form of an exchange of notes between the Government of the Republic of Poland and the United States Government on the waiver of visas for US citizens of April 4, 1991.

According to the provisions of the above The agreement abolished the visa requirement for US citizens when traveling to Poland for a period not exceeding 90 days.

On the basis of the interpretation of the above regulations by the Ministry of Foreign Affairs and adopted by the Border Guard, leaving the territory of the Republic of Poland by a US citizen before the end of the 90-day period of stay, may take place for another Schengen country (provided that the stay of a US citizen in that country is legal) or a third country . The very important is fact of crossing the border of the Republic of Poland and staying at least one day on the territory of another country. Evidence confirming the fact that a US citizen has left the territory of the Republic of Poland before the end of the 90-day period of stay may be a stamp of border control in a travel document - in the case of departure to a country outside the Schengen area (e.g. Ukraine, Great Britain, Ireland etc.) or possession of documents confirming the fact of the foreigner's stay on the territory of another country - in the case of departure to a Schengen state (e.g. personal invoice for a hotel stay).

Thus, the stay of such a person on the territory of the Republic of Poland is always counted separately from the stay on the territory of the other Schengen states - where the allowed short-stay in visa-free travel can be exhausted due to exceeding the limit of 90 days of stay in the period of 180 days counted backwards, i.e. since the first entry into the territory of the Schengen countries (deriving from the provisions of Regulation (EU) No 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders, and those whose nationals are exempted from this requirement).

After re-entering the territory of the Republic of Poland, a US citizen is always entitled to another stay for a period not exceeding 90 days. Subsequent periods of stay are counted from the beginning and are not limited by a semi-annual or annual time limit. There is also no limit to the repetition of 90-day periods of stay of US citizens on the territory of the Republic of Poland.

do góry