Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 12. Czy na podstawie polskiej wizy typu „D” jednokrotnej (1 wjazd), mogę pojechać do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

12. Czy na podstawie polskiej wizy typu „D” jednokrotnej (1 wjazd), mogę pojechać do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

NIE. Krajowa wiza D, w której w polu/rubryka: „ilość wjazdów”, „number of entries” wpisano (1 wjazd) upoważnia 1 wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium RP przez okres wskazany w polu/rubryce „czas pobytu” „duration of stay”.

W ramach pobytu na terytorium RP, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2a Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, możliwy jest wyjazd do innego państwa Schengen.

Natomiast po wyjeździe do innego kraju Schengen np. Niemiec, ponowny wjazd do Polski nie będzie możliwy, gdyż zgodnie z oznaczeniem na tej wizie upoważniała ona jej posiadacza tylko i wyłącznie do 1-krotnego wjazdu na terytorium RP.

Tym samym ponowny wjazd do Polski powinien nastąpić na podstawie kolejnej wizy, gdyż wiza ta upoważniała wyłącznie do 1-krotnego wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przekroczenie granicy na kierunku wjazdowym z Niemiec do Polski, byłoby złamaniem reguły 1-krotnego wjazdu na terytorium RP.

do góry