Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obostrzenia na polskiej granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obostrzenia na polskiej granicy

22.01.2021

Od 28 grudnia 2020 r. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19 ( >>> English version below).

Od 28 grudnia 2020 r. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy wewnętrznej kierowani są podróżujący transportem zbiorowym. Zwolnione z kwarantanny są m.in. osoby zaszczepione na COVID-19.

Szczegółowe informacje:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316

 

Kto jest zwolniony z kwarantanny?

Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

 1. załogi statków powietrznych,
 2. marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
  https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow
 3. osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
 4. osoby wykonujące w Polsce, lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 5. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym
 6. obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 7. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

 

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są również:

 1. uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 2. studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
 3. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
 4. członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 5. inspektorzy administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji,
 6. osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
 7. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski  do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 8. osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,
 9. osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister,
 10. osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy,
 11. osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
 12. osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym,
 13. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
 14. osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., lub egzaminu zawodowego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 15. osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
 16. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,  państw członkowskich  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (obowiązuje od 30.12.2020 r.).

New restrictions on the Polish border from 28 December

 

From 28 December 2020 new restrictions related to the prevention of COVID-19 are in force on the Polish border. Citizens of Poland, EU, EEA and Switzerland who cross the Polish border, constituting the external border of the EU, are no longer exempt from quarantine. After crossing the internal border, persons travelling by public transport are directed to quarantine. Exempt from quarantine are, inter alia, individuals vaccinated against COVID-19.

 

Detailed information:

Regulation of the Council of Ministers of 21 December 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of a state of epidemic:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316

 

Who will be exempt from quarantine?

From 28 December 2020, quarantine, after crossing the Polish border as part of professional activities, does not have to take place:

 1. aircraft crew,
 2. seamen, fishermen and other members of the crews of sea-going vessels and inland waterway vessels, as well as ship service technicians and inspectors of maritime administration or recognized organizations to carry out inspections, https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow
 3. persons performing work or providing services on ships or offshore extraction and drilling platforms,
 4. persons performing works in Poland or a neighboring country, related to the preparation or implementation of investments in the field of the terminal within the meaning of the Act on investments in the scope of the liquefied natural gas regasification terminal in Świnoujście, strategic investments in the field of transmission networks within the meaning of the Act on the preparation and implementation of strategic investments in the field of transmission networks or strategic investments in the oil sector within the meaning of the Act on the preparation and implementation of strategic investments in the oil sector,
 5. drivers conducting road transport within the framework of international road transport or international combined transport within the meaning of the provisions of the Road Transport Act,

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publiczny-transportu-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transportu-miedzynarodowym

 1. train staff and other employees necessary to perform freight services as part of international rail transport, performing professional activities in Poland or a neighboring country, on the basis of a list constituting a list of these persons provided by the carrier,
 2. drivers performing road transport with motor vehicles or combinations of vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3.5 tons in road transport of goods and non-profit road transport of goods,
 3. drivers engaged in road transport with vehicles intended for the transport of more than 7 and not more than 9 people, including the driver in international commercial road transport of passengers.

 

In addition, the following persons will also be released from quarantine after crossing the Polish border:

 

 1. students studying in Poland and their guardians who cross the border with these students to enable this education,
 2. students, participants of postgraduate studies, specialised education and other forms of education, as well as doctoral students studying in Poland and persons conducting research activities in Poland,
 3. soldiers of the Armed Forces of the Republic of Poland or allied forces as well as the officers of Police, Border Guard, Internal Security Agency, Customs and Tax Service, State Fire Service and State Protection Service, inspectors of the Road Transport Inspection, performing official tasks,
 4. the members of diplomatic missions, consular offices and representatives of international organizations and their family members, as well as by other persons crossing the border on the basis of a diplomatic passport,
 5. inspectors of the maritime administration or a recognized organization referred to in the maritime safety regulations, who cross the border to carry out an inspection,
 6. persons who perform work on a farm located on both sides of the border,
 7. foreigners with a permanent residence permit or a long-term residence permit of a European Union resident and their spouses and children, in order to travel through the territory of Poland to the place of residence or stay, within the territory of other European Union Member States, a member state of the European Free Trade Association (EFTA) – party to the agreement on the European Economic Area or the Swiss Confederation,
 8. persons sailing on recreational craft between ports of the EU Member States, EFTA Member States - parties to the EEA Agreement without calling at third country ports,
 9. persons carrying out work abroad related to the protection of Polish cultural heritage abroad, including conservation work, inventory and research work, carried out under financial projects from the funds of the minister responsible for culture and protection of national heritage or funds of state cultural institutions, the organizer of which is that minister,
 10. persons taking part as competitor, a member of the training staff, a doctor, a physiotherapist or referee, in international sports competitions organized on the territory of the Republic of Poland by an international sports federation operating in the Olympic or Paralympic sports, or other recognized by the International Olympic Committee or organized by an international sports organization with a continental range belonging to such a federation, or a Polish sports association, as well as by accredited journalists,
 11. persons practicing a medical profession who obtained qualifications to perform a given profession outside of the territory of Poland and are crossing the border in order to provide healthcare services on the territory of Poland,
 12. persons who shall take the eighth grade exam in January 2021, conducted in primary schools for adults, where education ends in the fall semester,
 13. persons vaccinated against COVID-19 who were issued a certificate confirming the  protective vaccination,
 14. persons who in January 2021 will take the exam confirming qualifications in a profession referred to in section 3b of the Act of 7 September 1991 on the education system (Journal of Laws of 2020, item 1327), with the wording in force before 1 September 2019, or the vocational examination referred to in section 3b of the Act of 7 September 1991 on the education system,
 15. persons who are crossing the state border constituting an internal border within the meaning of Article 2 point 1 of the Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) as part of the performance of professional, business or gainful activities in the Republic of Poland or in a neighbouring country.
 16. citizens of the European Union Member States, European Free Trade Association (EFTA) Member States – parties to the agreement on the European Economic Area or the Swiss Confederation and their spouses and children, for the purpose of transit through the territory of Poland to their place of residence or stay (in force from 30 December 2020).
do góry