+48 800 422 322 Telefon interwencyjny SG

Prawo SG

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Data publikacji: 26-01-2012

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.


ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej- tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2014 r


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej


oraz ustawy zmieniające przedmiotową ustawę:

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11

 

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

 

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

BIP