Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw - Ważne informacje -

Nawigacja

Ważne informacje

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

23.07.2009

Ministerstwo Sprawiedliwości, wdrażając postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r.o pozycji ofiar w postępowaniu karnym, realizuje projekt „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczenie Przestępczości 2007”. Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Cel ten realizowany jest poprzez przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym, edukacyjnym oraz informacyjnym
Najważniejszym działaniem projektu jest utworzenie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Obecnie już w każdym województwie funkcjonuje tego rodzaju instytucja pomocowa. Ośrodki działają przy organizacjach pozarządowych, samorządowych lub kościelnych, które zostały wyłonione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego konkursu i które od wielu lat świadczą pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. W ośrodkach udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. W pracę Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zaangażowani są także wolontariusze pełniący funkcję opiekunów ofiar.
Dalsza realizacja projektu zakłada powstanie przy Ośrodkach Zlokalizowanych w 16 województwach ogólnokrajowej sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ponadto zadaniem Ośrodków jest wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami w celu wzmocnienia mechanizmów ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

 

Wykaz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

 

 

do góry