Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Poradnik ŚDM - Ważne informacje -

Nawigacja

Ważne informacje

Poradnik ŚDM

Łukasz Mazek
22.03.2016

English version

Jakie dokumenty należy przygotować w celu przekraczania granicy RP?

Obywatele państw trzecich przybywający do Unii Europejskiej, w tym do Rzeczypospolitej Polskiej, powinni posiadać odpowiednie dokumenty podróży, które będą uprawniać ich do przekraczania granic zewnętrznych, czyli przede wszystkim dokumenty podróży (paszporty):

 1. ważne przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium  Państw Członkowskich UE; 
 2. wydane w okresie ostatnich 10 lat;
 3. ważne wizy Schengen lub też inne zezwolenia niezbędne do przekroczenia granicy (np. wizy krajowe, zezwolenia na pobyt wydane przez inne państwa członkowskie UE, dokumenty pobytowe dla członków rodzin obywateli UE etc.) o ile są obywatelami państw objętych wymogiem posiadania wiz;
 4. spełnić dodatkowe warunki wjazdu m.in.:
 • uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu;
 • posiadać wystarczające środki utrzymania, lub gwarancje ich zapewnienia zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do swojego państwa pochodzenia;
 • nie mogą być osobami, których dane figurują w Systemie Informacyjnym Schengen, jako osób, którym należy odmówić  wjazdu;
 • nie mogą być osobami, których dane figurują w krajowych bazach danych państw członkowiskich UE jako osób niepożądanych, mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych tych państw.

Planując podróż do UE/RP, aby uniknąć odmowy wjazdu, a co za tym idzie rozczarowań, kosztów i nieprzyjemności - przede wszystkim należy upewnić się, czy mamy wymagany dokument podróży, należymy do kategorii obywateli objętych obowiązkiem wizowym przy wjeździe do UE /RP, czy też zwolnionych z takiego wymogu, i o ile to nas dotyczy podjąć działania o uzyskanie wizy u konsula RP lub innego PCZUE oraz dopełnić inne powinności wymagane w celu wjazdu i pobytu w PCZ UE/RP.

Informacje dot. wykazu państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz znajdują się na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl.

Obywatele Unii Europejskiej,  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii mogą wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RP na podstawie ważnego dokumentu, poświadczającego ich tożsamość i obywatelstwo.

UWAGA!: prawo jazdy, legitymacja szkolna studencka, ubezpieczeniowa, zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo urodzenia, małżeństwa lub tymczasowe dokumenty wydane obywatelom państw trzecich w ramach procedury uchodźczej czy azylowej w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie ich statusu nie uprawniają do przekroczenia granicy oraz do pobytu na terytorium RP.

Tym niemniej warto jest jednak mieć ze sobą tego typu dokumenty, ponieważ w sytuacjach kryzysowych, np. zagubienia, utraty lub zniszczenia paszportu czy dowodu osobistego, ich posiadanie może ułatwić potwierdzenie tożsamości, obywatelstwa i ułatwić uzyskanie stosownego dokumentu podróży niezbędnego do odbycia podróży powrotnej do swego kraju. W takiej sytuacji pomocne może okazać się także posiadanie fotografii stron z danymi personalnymi paszportu/dowodu oraz wizy/karty pobytu np. w smartphone’ie.

 

Czy na granicach wewnętrznych strefy Schengen będzie prowadzona kontrola graniczna?

Na mocy rozporządzenia podpisanego przez ministra Mariusza Błaszczaka, od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. wprowadzona zostanie tymczasowa kontrola na granicach wewnętrznych, tj. z Czechami, Niemcami, Litwą i Słowacją, oraz w portach morskich i lotniczych, które także stanowią granicę wewnętrzną strefy Schengen. Zostanie wyznaczonych 285 miejsc, w których będzie można przekraczać granicę, w tym 260 na granicy lądowej, gdzie prowadzona będzie mobilna kontrola graniczna z wykorzystaniem schengenbusów.

 

Czy na przejściach granicznych będą wprowadzone udogodnienia dla uczestników ŚDM?

Aby usprawnić kontrolę graniczną zostaną wyznaczone specjalne, dodatkowe pasy, przeznaczone tylko dla pielgrzymów.  

 

Na czym polegają kontrole na terytorium RP?

Na podstawie posiadanych uprawnień Straż Graniczna, oprócz odpraw granicznych prowadzonych rutynowo w przejściach granicznych może również dokonywać kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tych kontroli funkcjonariusze mają prawo nie tylko do kontroli dokumentów podróży, weryfikowania legalności pobytu osób, ale mogą także sprawdzać pojazdy, w tym uprawnienia do ich posiadania i kierowania. W przypadku ujawnienia wykroczeń drogowych, porządkowych, czy też innych naruszeń polskiego porządku prawnego uprawnienia funkcjonariuszy SG i Policji są zbieżne i funkcjonariusze obu tych służb mają prawo do sankcjonowania osób winnych tych naruszeń - w tym nakładania grzywien.

Podczas kontroli wewnątrz kraju funkcjonariusze Straży Granicznej mogą realizować czynności służbowe, podobne do tych, które  prowadzone są wobec podróżnych podczas przekraczania granic zewnętrznych. W przypadku stwierdzenia, iż  cudzoziemiec nie posiada  odpowiednich dokumentów, na podstawie których może on przebywać na terytorium RP, lub nie spełnia innych wymogów, aby jego pobyt mógł być uznany za legalny, osoba taka może otrzymać decyzję administracyjną o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP.

 

W jakich przypadkach obywatel państwa trzeciego może otrzymać decyzję o odmowie wjazdu do RP/UE ?

Przesłankami do podjęcia decyzji administracyjnej o odmowie wjazdu na terytorium RP/UE mogą być:

 • brak ważnego dokumentu podróży;
 • brak ważnej wizy/dokumentu pobytowego, jeżeli taka/i jest wymagana/y
 • posiadanie sfałszowanego (przerobionego, podrobionego) dokumentu podróży, wizy lub dokumentu pobytowego,
 • nie posiadanie odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej cel i warunki pobytu,
 • brak wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do okresu oraz formy pobytu lub środków na powrót do kraju pochodzenia,
 • przebywanie już przez 90 dni w poprzedzającym okresie 180 dni na terytoriach  państw członkowskich UE;
 • figurowanie danych osoby w systemie informacyjnym Schengen dla celu odmowy wjazdu jako osoby niepożądanej,
 • stanowienie zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jednego lub więcej państw członkowskich UE.

Co zrobić gdy zgubię/utracę dokumenty w czasie podróży/ pobytu w RP?

 • udać się do najbliższej jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o zagubieniu dokumentu i uzyskania na tej podstawie stosownego zaświadczenia. Złożenie takiego zawiadomienia jest szczególnie ważne w celu uniemożliwienia bezprawnego użycia tego dokumentu przez inną nieuprawnioną osobę. (Uwaga! Straż Graniczna nie wydaje zaświadczeń o utracie, zagubieniu dokumentów!)
 • w ambasadzie lub w urzędzie konsularnym swojego państwa należy wnioskować o uzyskanie odpowiedniego zastępczego dokumentu podróży który umożliwi powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania.

UWAGA!:  Większość linii lotniczych nie wyraża zgody na odbycie podróży osobom nie posiadającym odpowiednich do tego celu dokumentów podróży. Zatem posiadanie tylko zaświadczenia z jednostki Policji o zagubieniu lub utracie np. paszportu czy dowodu osobistego może zakończyć się przykrą niespodzianką w postaci odmowy zabrania pasażera nieposiadającego takich dokumentów na pokład samolotu,

 

Czy wymagane są szczepienia przy wjeździe do Polski?

Nie, szczepienia nie są wymagane

 

Telefony całodobowe:

 • Ogólnopolski numer interwencyjny Straży Granicznej  -  całodobowy  -  +48 800 422 322

 • Numery służby dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach  -  +48 12 258 3300  / +48 721 961 338


Więcej informacji:

 

do góry