Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pobyt i organizacja wypoczynku w strefie nadgranicznej - Ważne informacje -

Nawigacja

Ważne informacje

Pobyt i organizacja wypoczynku w strefie nadgranicznej

15.04.2008

 

Kwestie powyższe regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz.U. Nr 80, poz. 481).   

 

Zgodnie z rozporządzeniem uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb w strefie nadgranicznej [1] na wodach granicznych, co do zasady może się odbywać do granicy państwowej przez całą dobę. O ile jednak dotyczy to wykorzystania w tym celu sprzętu pływającego – dozwolone jest tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca
(z zastrzeżeniem - o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej).

O zamiarze wykonywania powyższych czynności, osoby fizyczne lub w przypadku imprez zorganizowanych – organizatorzy, winni powiadomić właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

 

Również zamiar wykonywania polowań w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej (z wyłączeniem gmin przyległych wyłącznie do brzegu morskiego),podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki. Zgłoszenia w tej sytuacji powinien dokonać odpowiednio: dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, organizującego polowanie lub myśliwy polujący indywidualnie – nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem polowania.  

 

Uwaga!

Wymogi powyższe nie dotyczą odcinków granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką, Republiką Litewską !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. por.SG  Z. Lange-Oleszczuk[1] Strefa nadgraniczna obejmuje cały obszar gmin przylegających do granicy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego. Zasięg strefy nadgranicznej oznacza się tablicami z napisem „Strefa nadgraniczna” – wyciąg z art. 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz.1944 z późn. zm.) 

 

 

 

do góry