Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Program pn.: „Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski” - Ważne informacje -

Nawigacja

Ważne informacje

Program pn.: „Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski”

30.09.2014

Program „Pomocy w dobrowolnym powrocie z Polski” realizowany jest przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) przy współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Strażą Graniczną. Dodatkowo program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, którego beneficjentem jest Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM).

 

Główne cele Programu:

  • umożliwia cudzoziemcom powrót z poszanowaniem dla ich godności i praw oraz pozwala na uniknięcie piętna przymusowego powrotu,

  • program zapewnia wsparcie materialne do momentu wyjazdu z Polski osobom pozostającym bez środków do życia,

  • program zapewnia pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób powracających,

  • pomoc reintegracyjna oferowana w ramach programu zwiększa szansę na trwały powrót, ograniczając prawdopodobieństwo ponownej nieregularnej migracji.

 

Kto może zostać objęty Programem:

·         nielegalni migranci (w przypadku decyzji zobowiązującej do powrotu z określonym terminem do dobrowolnego powrotu),

·         osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, których wniosek o nadanie tego statusu ze względów formalnych został pozostawiony bez rozpoznania,

·         ofiary handlu ludźmi,

·         cudzoziemcy, którzy zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP,

·         cudzoziemcy, którzy otrzymali decyzję odmowną przyznania jednej z form ochrony przed wydaleniem.

 

Zakres udzielanej pomocy:

·         organizacja podróży powrotnej,

·         konsultacja medyczna,

·         pomoc rzeczowa przed wyjazdem,

·         przygotowanie podróży w tym:

a)         udzielana jest, o ile zachodzi taka konieczność, pomoc w uzyskaniu dokumentów podróży,

b)        beneficjentom przekazana zostaje informacja o planowanej dacie wyjazdu, trasie podróży powrotnej, numerze lotu, pomocy tranzytowej itd.,

c)         dokonywana jest rezerwacja biletów,

d)        udzielana jest pomoc cudzoziemcom w dotarciu na lotnisko lub dworzec (wraz
z zapewnieniem noclegu, o ile to konieczne),

e)         o ile stan zdrowia cudzoziemca tego wymaga, zapewniona mu zostaje w podróży opieka personelu medycznego lub pracownika IOM,

f)         zapewniona zostaje pomoc na lotnisku lub dworcu,

g)        udzielana jest pomoc tranzytowa oraz, w kraju pochodzenia, pomoc recepcyjna (obejmująca np. nocleg),

h)        organizowany jest transport do punktu docelowego w kraju pochodzenia.

 

·         pomoc udzielana po powrocie,

·         pomoc reintegracyjna.

 

Kolejna pomoc cudzoziemcowi w dobrowolnym powrocie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym cudzoziemiec, któremu udzielono pierwszej pomocy
w dobrowolnym powrocie, opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


do góry