Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wolne etaty dla funkcjonariuszy - Planowane ilości przyjęć do SG -

Nawigacja

Planowane ilości przyjęć do SG

Wolne etaty dla funkcjonariuszy

Andrzej Kucharski
03.12.2015

Liczba wolnych etatów

LICZBA KANDYDATÓW PLANOWANA DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SG

Terminy i limity przyjęć do służby w Straży Granicznej:

 • Decyzja nr 253 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2015 r. [pdf]
 • Decyzja nr 67 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 218 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 15 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lutego 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 131 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 215 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 listopada 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 226 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 grudnia 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 173 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 sierpnia 2018 r. [pdf]
 • Decyzja nr 232 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2018 r. [pdf]

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ


Komenda Główna Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 


OGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

 

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Uprzejmie informujemy, że Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby przygotowawczej w Bieszczadzkim Oddziale SG.
 • Obecny nabór prowadzony jest pod kątem planowanych przyjęć do pełnienia służby w ilości do 90 osób w roku 2018, w szczególności do Placówek Straży Granicznej w Korczowej, Medyce oraz Lubaczowie 
 • Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. (16) 673 20 78 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem email: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl
 • Kandydatów kontaktujących się drogą elektroniczną prosi się o korzystanie wyłącznie z własnej poczty emailowej (nie osób trzecich) oraz o podpisanie przesyłanego maila imieniem, nazwiskiem wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata).
 • Jednocześnie prosi się, w celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych, o korzystanie przede wszystkim z telefonicznej możliwości kontaktu.

 

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej kontynuuje  nabór ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej do Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - pilnie poszukuje muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:

         Flet poprzeczny

         Klarnet

         Waltornia

         Perkusja

         Trąbka

 • Na nowych funkcjonariuszy czeka w 2018 r. 16 wolnych miejsc pracy. Oferty należy składać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 18 415 3260.
  Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym osobiście, czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania).

 

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • W związku z trwającym od dnia 1 lutego 2016 r. naborem do służby przygotowawczej Komendant Morskiego Oddziału SG informuje, iż osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów w godzinach 9.00 - 13.00.

 

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie prowadzi w trybie ciągłym nabór kandydatów do służby przygotowawczej.

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą po wcześniejszym wyznaczeniu terminu do ich złożenia.

  Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82 568 5092 lub 797 337 619.
  Ponadto, istnieje możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata): nabor.nadbuzanski@strazgraniczna.pl. Wyznaczenie terminu złożenia dokumentów nastąpi poprzez przesłanie informacji zwrotnej do kandydata, na adres z którego wysłano zgłoszenie.


  Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia:
  Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej został przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej na rok 2017 w ilości do 12 osób w miesiącu październiku oraz w ilości do 28 osób w miesiącu grudniu.

   

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w trybie ciągłym nabór kandydatów do służby w Straży Granicznej pod kątem Placówek Straży Granicznej: Warszawa - Okęcie, Warszawa - Modlin oraz Lesznowola.

 

PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w trybie ciągłym nabór kandydatów do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w dniu 11 stycznia 2014 r. wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 • Limit przyjęć w 2018 r. - 1 osoba.

 

CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej prowadzi  nabór do służby z przeznaczeniem na uzupełnienie obsady etatowej w zespole działań specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych. Planowana liczba przyjęć do służby w 2018 roku – 1 osoba.

 

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Ośrodka Szkleń Specjalistycznych Straży Granicznej w dniu 11 stycznia 2014 r. wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 • Limit przyjęć w 2018 r. - 2 osoby.

 

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

Uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej wznowił nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie w zakresie pionu lotnictwa Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5312 (poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 10.00 - 14.00) lub za pomocą poczty elektronicznej: woin.bkisz@strazgraniczna.pl

Z uwagi na ukierunkowanie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne w pionie lotnictwa ZG KGSG kandydatom stawiane są następujące wymagania:

I.    Wymogi ustawowe stawiane na podstawie art. 31 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
•    posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
•    o nieposzlakowanej opinii,
•    niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystająca w pełni z praw publicznych,
•    posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
•    gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
•    dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
•    która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 1c cytowanej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub miejętności przydatnych do pełnienia służby w SG, kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej,
•    posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
•    która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

II.    Wymogi dotyczące posiadanych kwalifikacji i uprawnień opcjonalnie w trzech zakresach:

Zakres I
obowiązkowo:

•    ważna Licencja Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) lub Licencja Pilota Liniowego Samolotowego ATPL(A),
•    zdany egzamin teoretyczny do Licencji Pilota Liniowego Samolotowego ATPL(A),
•    znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie „Operational” LEVEL (4) zgodnie z wymogami ICAO Anex 1, załącznik 1.2.9,
•    posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego  klasy I wg Part-MED.

fakultatywnie:

•    uprawnienie MEP(L) wpisane do licencji,
•    uprawnienie do wykonywania lotów wg przyrządów IR,
•    uprawnienie do wykonywania lotów wg przyrządów na samolocie wielosilnikowym IR/ME,
•    nalot ogólny co najmniej 300 godz.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązkowych wymogów określonych w zakresie I, które dotyczą posiadanych kwalifikacji i uprawnień.
 

Zakres II
obowiązkowo:
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.2.
fakultatywnie:
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.1,
•    wykształcenie techniczne – lotnicze,
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego spełnianie obowiązkowego wymogu określonego w zakresie II, który dotyczy posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

Zakres III

obowiązkowo:
•    odbyta praktyka w zakresie obsługi statków powietrznych lub zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.
•    znajomość przepisów PART M oraz PART 145.

fakultatywnie:
•    wykształcenie techniczne lotnicze (średnie lub wyższe),
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
•    biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązkowego wymogu określonego w zakresie III, który dotyczy odbytej praktyki w zakresie obsługi statków powietrznych lub zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.  Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższego wymagania mogą być: świadectwo pracy, poświadczenie pracodawcy w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, licencja mechanika, indywidualne książki mechanika, świadectwa i certyfikaty ukończenia szkoleń lotniczych oraz szkoleń lotniczych modułowych.
Znajomość przepisów PART M oraz Part 145 będzie weryfikowana podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.


Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów fakultatywnych oraz innych dokumentów w tym także potwierdzających jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

UWAGA!
•    Szczegółowa analiza dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień z wyżej wymienionych zakresów będzie następowała po przyjęciu od kandydata kompletnej oraz poprawnie wypełnionej oferty służby w SG (aplikacja musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Wykaz dokumentów znajduje się pod wskazanym linkiem: http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/warunki-przyjecia-do-sl/procedura-kwalifikacyjn/1900,I-etap-procedury-kwalifikacyjnej.html).
•    W przypadku braku posiadania wymaganych kwalifikacji lub uprawnień określonych w wyżej wymienionych zakresach prowadzona procedura kadrowa zostanie przerwana.
•    Zgodnie z § 6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia przełożony właściwy w sprawach postępowania może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:
•    otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
•    osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
•    uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
•    ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
•    wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

 

 

 

 

 


 

Informacje o ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w przypadku dysponowania przez daną jednostkę organizacyjną Straży Granicznej potrzebami i możliwościami w zakresie przyjęć do służby.


Komenda Główna SG

 
Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Morski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Śląski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Podlaski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie średnie informatyczne lub administracyjne;
 • wykształcenie wyższe w kierunkach; prawo, administracja, informatyka, filologia ( filologia rosyjska, angielska, niemiecka, francuska);
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (potwierdzona stosownym dokumentem np. certyfikatem);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Bieszczadzki Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego(potwierdzona stosownym dokumentem, np.certyfikatem);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • prawo jazdy minimum kategorii B
 


Warmińsko-Mazurski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, elektronika i telekomunikacja;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach i organach administracji państwowej i samorządowej;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Nadbużański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku prawo, administracja, filologia (filologia rosyjska, ukraińska, angielska, niemiecka, francuska), informatyka, politologia;
 • kwalifikacje specjalistyczne np. aplikacje prawnicze, tytuł tłumacza przysięgłego języka obcego;
 • patent sternika motorowodnego;
 • inne uprawnienia eksperckie przydatne w SG;
 • doświadczenie zawodowe – min. 5 letni staż służby w Policji lub Żandarmerii  Wojskowej (pion operacyjno-śledczy);
 • służba kandydacka w SG, BOR;
 • min. 5 letnia służba wojskowa w jednostkach MSWiA (MON / pion rozpoznawczy, pion prewencji);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Centralny Ośrodek Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 
 


Centrum Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadodrzański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadwiślański OSG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, telekomunikacja, optoelektronika, kryptografia;
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra i udokumentowanych   dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania SG;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 
 
do góry