Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Umowa zlecenie -

Nawigacja

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Autor: Andrzej Kucharski
21.11.2016

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna przystań

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń w ramach umowy cywilno – prawnej do obsługi projektu realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, dla projektu nr 12/1-2015/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe",

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Główna Straży Granicznej

Biuro Finansów KGSG

ul. Podchorążych 38

00 - 463Warszawa

 

Czas trwania umowy: Wykonawca wykonywać będzie zlecenie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.  

 

Zakres zadań: wykonywanie zadań wynikających z obsługi projektu nr 12/1-2015/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe", w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014-2020, w tym w szczególności:

 • zbieranie z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej dokumentacji stanowiącej podstawę opracowania Wniosku Beneficjenta o poświadczenie wydatków;
 • kompletowanie i weryfikacja dokumentacji pod względem zgodności opisu źródłowych dokumentów księgowych z kryteriami kwalifikowalności funduszu;
 • przygotowywanie Wniosków Beneficjenta o poświadczenie wydatków wraz
  z załącznikami;
 • archiwizacja dokumentacji zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt;
 • zbieranie, uzupełnianie i archiwizowanie dokumentacji stanowiącej podstawę Wniosku Beneficjenta o poświadczenie wydatków, zgodnie z ewentualnymi uwagami Organu Delegowanego;
 • inne czynności zlecone, w zakresie działań kwalifikowanych do Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Warunki pracy:

praca samodzielna biurowo – administracyjna, praca w siedzibie urzędu, częste kontakty z przedstawicielami Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA, Centrum Obsługi Programów Europejskich MSWiA.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 12 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w obsłudze pod względem finansowym projektów ze środków zagranicznych,
 • znajomość procedur związanych z projektami finansowanymi ze środków zagranicznych,
 • biegła obsługa komputera (w szczególności znajomość Excel) i urządzeń biurowych,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dotyczących Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,
 • doświadczenie w planowaniu i rozliczaniu środków finansowych,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w strukturach administracji państwowej lub samorządowej,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

 

Termin składania dokumentów 25 listopada 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Finansów

Komenda Główna Straży Granicznej

ul. Podchorążych 38

00 - 463Warszawa

z dopiskiem „pracownik do obsługi projektu nr 12/1-2015/BK-FAMI”

 

Inne informacje:

 1. Wynagrodzenie wynosi ok. 3600 zł brutto.
 2. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
 3. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
 4. Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu.
 5. Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o rozmowie kwalifikacyjnej.

 

do góry